Ephesians 6/6     

שמעו בנים אל הוריכם באדנינו כי ארח ישר הוא׃ .1
כבד את אביך ואת אמך זאת היא המצוה הראשונה אשר לה ההבטחה׃ .2
למען ייטב לך ולמען יאריכן ימיך על האדמה׃ .3
ואתם האבות אל תכעיסו את בניכם אך גדלום במוסר אדנינו ובתוכחתו׃ .4
שמעו עבדים אל אדניכם לפי הבשר ביראה ורתת ובתם לבבכם כמו למשיח׃ .5
לא בעבדת מראה העין כמבקשי חן בני אדם כי אם כעבדי המשיח עשים רצון האלהים בכל נפשם׃ .6
ועבדים בנפש חפצה את האדון ולא בני אדם׃ .7
וידעתם כי כל דבר טוב אשר עשה האדם ישלמנו לו אדנינו אם עבד הוא או בן חורין׃ .8
ואתם האדנים ככה תעשו גם להם חדלו מגער בם וידעתם כי גם עליכם יש אדון בשמים ואין לפניו משא פנים׃ .9
סוף דבר אחי חזקו באדנינו ובעז גבורתו׃ .10
לבשו כלי נשק אלהים למען תוכלו עמד נגד נכלי השטן׃ .11
כי לא עם בשר ודם מלחמתנו כי עם שרים ושליטים עם המשלים בחשכת העולם הזה עם הרוחות הרעות אשר במרומים׃ .12
על כן אחזו בכלי נשק אלהים למען תוכלו לקום ביום הרע ולמלא צבאכם ולעמוד׃ .13
עמדו נא חגורי מתנים באמת ומלבשים בשריון הצדק׃ .14
ורגליכם מנעלות להיותכם מוכנים לבשורת השלום׃ .15
ועל כל אלה תפשו את מגן האמונה אשר תוכלו לכבות בו את חצי הרשע הבערים׃ .16
וקחו את כובע הישועה וחרב הרוח שהיא דבר האלהים׃ .17
והתפללו תמיד בכל עת בתפלה ותחנונים ברוח ושקדו והתאמצו על זאת להעתיר תמיד בעד כל הקדשים׃ .18
וגם בעדי למען ינתן לי הדבר בפתחי פי להגיד בבטחון את סוד הבשורה אשר אנכי ציר לה במוסרות׃ .19
למען אדבר בה בבטחה כאשר מטל עלי לדבר׃ .20
ולמען אשר תדעו גם אתם את קרתי ואת מעשי הנה את הכל יודיע אתכם טוכיקוס האח החביב והמשרת הנאמן באדנינו׃ .21
אשר לזאת שלחתיהו אליכם למען תדעו את קרתינו ולמען ינחם את לבבכם׃ .22
השלום לאחים והאהבה עם האמונה מאת האלהים האב ומאת האדון ישוע המשיח׃ .23
החסד עם כל האהבים את אדנינו ישוע המשיח באהבה אשר לא תכלה אמן׃ .24

  Ephesians 6/6