Ecclesiastes 7/12   

טוב שם משמן טוב ויום המות מיום הולדו׃ .1
טוב ללכת אל בית אבל מלכת אל בית משתה באשר הוא סוף כל האדם והחי יתן אל לבו׃ .2
טוב כעס משחק כי ברע פנים ייטב לב׃ .3
לב חכמים בבית אבל ולב כסילים בבית שמחה׃ .4
טוב לשמע גערת חכם מאיש שמע שיר כסילים׃ .5
כי כקול הסירים תחת הסיר כן שחק הכסיל וגם זה הבל׃ .6
כי העשק יהולל חכם ויאבד את לב מתנה׃ .7
טוב אחרית דבר מראשיתו טוב ארך רוח מגבה רוח׃ .8
אל תבהל ברוחך לכעוס כי כעס בחיק כסילים ינוח׃ .9
אל תאמר מה היה שהימים הראשנים היו טובים מאלה כי לא מחכמה שאלת על זה׃ .10
טובה חכמה עם נחלה ויתר לראי השמש׃ .11
כי בצל החכמה בצל הכסף ויתרון דעת החכמה תחיה בעליה׃ .12
ראה את מעשה האלהים כי מי יוכל לתקן את אשר עותו׃ .13
ביום טובה היה בטוב וביום רעה ראה גם את זה לעמת זה עשה האלהים על דברת שלא ימצא האדם אחריו מאומה׃ .14
את הכל ראיתי בימי הבלי יש צדיק אבד בצדקו ויש רשע מאריך ברעתו׃ .15
אל תהי צדיק הרבה ואל תתחכם יותר למה תשומם׃ .16
אל תרשע הרבה ואל תהי סכל למה תמות בלא עתך׃ .17
טוב אשר תאחז בזה וגם מזה אל תנח את ידך כי ירא אלהים יצא את כלם׃ .18
החכמה תעז לחכם מעשרה שליטים אשר היו בעיר׃ .19
כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא׃ .20
גם לכל הדברים אשר ידברו אל תתן לבך אשר לא תשמע את עבדך מקללך׃ .21
כי גם פעמים רבות ידע לבך אשר גם את קללת אחרים׃ .22
כל זה נסיתי בחכמה אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני׃ .23
רחוק מה שהיה ועמק עמק מי ימצאנו׃ .24
סבותי אני ולבי לדעת ולתור ובקש חכמה וחשבון ולדעת רשע כסל והסכלות הוללות׃ .25
ומוצא אני מר ממות את האשה אשר היא מצודים וחרמים לבה אסורים ידיה טוב לפני האלהים ימלט ממנה וחוטא ילכד בה׃ .26
ראה זה מצאתי אמרה קהלת אחת לאחת למצא חשבון׃ .27
אשר עוד בקשה נפשי ולא מצאתי אדם אחד מאלף מצאתי ואשה בכל אלה לא מצאתי׃ .28
לבד ראה זה מצאתי אשר עשה האלהים את האדם ישר והמה בקשו חשבנות רבים׃ .29

  Ecclesiastes 7/12