Ecclesiastes 11/12   

שלח לחמך על פני המים כי ברב הימים תמצאנו׃ .1
תן חלק לשבעה וגם לשמונה כי לא תדע מה יהיה רעה על הארץ׃ .2
אם ימלאו העבים גשם על הארץ יריקו ואם יפול עץ בדרום ואם בצפון מקום שיפול העץ שם יהוא׃ .3
שמר רוח לא יזרע וראה בעבים לא יקצור׃ .4
כאשר אינך יודע מה דרך הרוח כעצמים בבטן המלאה ככה לא תדע את מעשה האלהים אשר יעשה את הכל׃ .5
בבקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידך כי אינך יודע אי זה יכשר הזה או זה ואם שניהם כאחד טובים׃ .6
ומתוק האור וטוב לעינים לראות את השמש׃ .7
כי אם שנים הרבה יחיה האדם בכלם ישמח ויזכר את ימי החשך כי הרבה יהיו כל שבא הבל׃ .8
שמח בחור בילדותיך ויטיבך לבך בימי בחורותך והלך בדרכי לבך ובמראי עיניך ודע כי על כל אלה יביאך האלהים במשפט׃ .9
והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך כי הילדות והשחרות הבל׃ .10

  Ecclesiastes 11/12