Deuteronomy 33/34   

וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלהים את בני ישראל לפני מותו׃ .1
ויאמר יהוה מסיני בא וזרח משעיר למו הופיע מהר פארן ואתה מרבבת קדש מימינו אש דת למו׃ .2
אף חבב עמים כל קדשיו בידך והם תכו לרגלך ישא מדברתיך׃ .3
תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב׃ .4
ויהי בישרון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל׃ .5
יחי ראובן ואל ימת ויהי מתיו מספר׃ .6
וזאת ליהודה ויאמר שמע יהוה קול יהודה ואל עמו תביאנו ידיו רב לו ועזר מצריו תהיה׃ .7
וללוי אמר תמיך ואוריך לאיש חסידך אשר נסיתו במסה תריבהו על מי מריבה׃ .8
האמר לאביו ולאמו לא ראיתיו ואת אחיו לא הכיר ואת בנו לא ידע כי שמרו אמרתך ובריתך ינצרו׃ .9
יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל ישימו קטורה באפך וכליל על מזבחך׃ .10
ברך יהוה חילו ופעל ידיו תרצה מחץ מתנים קמיו ומשנאיו מן יקומון׃ .11
לבנימן אמר ידיד יהוה ישכן לבטח עליו חפף עליו כל היום ובין כתיפיו שכן׃ .12
וליוסף אמר מברכת יהוה ארצו ממגד שמים מטל ומתהום רבצת תחת׃ .13
וממגד תבואת שמש וממגד גרש ירחים׃ .14
ומראש הררי קדם וממגד גבעות עולם׃ .15
וממגד ארץ ומלאה ורצון שכני סנה תבואתה לראש יוסף ולקדקד נזיר אחיו׃ .16
בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו בהם עמים ינגח יחדו אפסי ארץ והם רבבות אפרים והם אלפי מנשה׃ .17
ולזבולן אמר שמח זבולן בצאתך ויששכר באהליך׃ .18
עמים הר יקראו שם יזבחו זבחי צדק כי שפע ימים יינקו ושפוני טמוני חול׃ .19
ולגד אמר ברוך מרחיב גד כלביא שכן וטרף זרוע אף קדקד׃ .20
וירא ראשית לו כי שם חלקת מחקק ספון ויתא ראשי עם צדקת יהוה עשה ומשפטיו עם ישראל׃ .21
ולדן אמר דן גור אריה יזנק מן הבשן׃ .22
ולנפתלי אמר נפתלי שבע רצון ומלא ברכת יהוה ים ודרום ירשה׃ .23
ולאשר אמר ברוך מבנים אשר יהי רצוי אחיו וטבל בשמן רגלו׃ .24
ברזל ונחשת מנעליך וכימיך דבאך׃ .25
אין כאל ישרון רכב שמים בעזרך ובגאותו שחקים׃ .26
מענה אלהי קדם ומתחת זרעת עולם ויגרש מפניך אויב ויאמר השמד׃ .27
וישכן ישראל בטח בדד עין יעקב אל ארץ דגן ותירוש אף שמיו יערפו טל׃ .28
אשריך ישראל מי כמוך עם נושע ביהוה מגן עזרך ואשר חרב גאותך ויכחשו איביך לך ואתה על במותימו תדרך׃ .29

  Deuteronomy 33/34