Deuteronomy 14/34   

בנים אתם ליהוה אלהיכם לא תתגדדו ולא תשימו קרחה בין עיניכם למת׃ .1
כי עם קדוש אתה ליהוה אלהיך ובך בחר יהוה להיות לו לעם סגלה מכל העמים אשר על פני האדמה׃ .2
לא תאכל כל תועבה׃ .3
זאת הבהמה אשר תאכלו שור שה כשבים ושה עזים׃ .4
איל וצבי ויחמור ואקו ודישן ותאו וזמר׃ .5
וכל בהמה מפרסת פרסה ושסעת שסע שתי פרסות מעלת גרה בבהמה אתה תאכלו׃ .6
אך את זה לא תאכלו ממעלי הגרה וממפריסי הפרסה השסועה את הגמל ואת הארנבת ואת השפן כי מעלה גרה המה ופרסה לא הפריסו טמאים הם לכם׃ .7
ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא ולא גרה טמא הוא לכם מבשרם לא תאכלו ובנבלתם לא תגעו׃ .8
את זה תאכלו מכל אשר במים כל אשר לו סנפיר וקשקשת תאכלו׃ .9
וכל אשר אין לו סנפיר וקשקשת לא תאכלו טמא הוא לכם׃ .10
כל צפור טהרה תאכלו׃ .11
וזה אשר לא תאכלו מהם הנשר והפרס והעזניה׃ .12
והראה ואת האיה והדיה למינה׃ .13
ואת כל ערב למינו׃ .14
ואת בת היענה ואת התחמס ואת השחף ואת הנץ למינהו׃ .15
את הכוס ואת הינשוף והתנשמת׃ .16
והקאת ואת הרחמה ואת השלך׃ .17
והחסידה והאנפה למינה והדוכיפת והעטלף׃ .18
וכל שרץ העוף טמא הוא לכם לא יאכלו׃ .19
כל עוף טהור תאכלו׃ .20
לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה או מכר לנכרי כי עם קדוש אתה ליהוה אלהיך לא תבשל גדי בחלב אמו׃ .21
עשר תעשר את כל תבואת זרעך היצא השדה שנה שנה׃ .22
ואכלת לפני יהוה אלהיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם מעשר דגנך תירשך ויצהרך ובכרת בקרך וצאנך למען תלמד ליראה את יהוה אלהיך כל הימים׃ .23
וכי ירבה ממך הדרך כי לא תוכל שאתו כי ירחק ממך המקום אשר יבחר יהוה אלהיך לשום שמו שם כי יברכך יהוה אלהיך׃ .24
ונתתה בכסף וצרת הכסף בידך והלכת אל המקום אשר יבחר יהוה אלהיך בו׃ .25
ונתתה הכסף בכל אשר תאוה נפשך בבקר ובצאן וביין ובשכר ובכל אשר תשאלך נפשך ואכלת שם לפני יהוה אלהיך ושמחת אתה וביתך׃ .26
והלוי אשר בשעריך לא תעזבנו כי אין לו חלק ונחלה עמך׃ .27
מקצה שלש שנים תוציא את כל מעשר תבואתך בשנה ההוא והנחת בשעריך׃ .28
ובא הלוי כי אין לו חלק ונחלה עמך והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך ואכלו ושבעו למען יברכך יהוה אלהיך בכל מעשה ידך אשר תעשה׃ .29

  Deuteronomy 14/34