Colossians 2/4   

הנני מודיע אתכם גדל הקרב אשר בקרבי על אדותיכם ועל אדות אנשי לודקיא ועל כל אשר לא ראו את פני בבשר׃ .1
למען ינחמו לבותם ונקשרו יחד באהבה ולכל עשר דעת נכונה להשכיל סוד האלהים אבינו וסוד המשיח׃ .2
אשר צפונים בו כל אצרות החכמה והדעת׃ .3
וזאת אמר אני לכם למען אשר לא יטעה אתכם איש בשפתי חלקות׃ .4
כי גם אם בבשרי אני רחוק מכם הנה ברוחי אני אצלכם ואשמח בראתי את תכונתכם ואמץ אמונתכם במשיח׃ .5
לכן כאשר קבלתם את המשיח את ישוע אדנינו כן גם התהלכו בו׃ .6
משרשים ונבנים בו וקימים באמונה כאשר למדתם ומרבים בתודה בה׃ .7
הזהרו פן יוליך איש אתכם שולל בפילסופיה ובמדוחי שוא לפי קבלת בני האדם ויסדות העולם ולא על פי המשיח׃ .8
כי בו בגופו שכן כל מלא האלהות ובו אתם נמלאים׃ .9
אשר הוא ראש כל שררה ושלטן׃ .10
ובו אתם גם נמולים מילה שלא בידים בהפשטת גוף הבשר החוטא היא מילת המשיח׃ .11
כי נקברתם אתו בטבילה אף קמתם אתו בתחיה על ידי האמונה בגבורת אלהים אשר העירו מן המתים׃ .12
גם אתכם המתים בפשעים ובערלת בשרכם החיה אתו בסלח לכם את כל פשעיכם׃ .13
וימחק את השטר המעיד בנו בחקתיו אשר היה לנגדנו וישאהו מתוכנו ויתקעהו בצלב׃ .14
ויפשט את השרים והשליטים ויתנם ביד רמה לראוה בם ויוליכם שולל בנפשו׃ .15
על כן לא ידין איש אתכם על דבר מאכל ומשקה או בענין המועדים וראשי חדשים ושבתות׃ .16
אשר הם צל הדברים העתידים לבא וגופם הוא במשיח׃ .17
אל תתנו לאיש לעקב אתכם על ידי שפלות רוח ועבודה מלאכים המהלך בדברים אשר לא ראו עיניו ומלא רוח גאוה על לא דבר משכל בשרו׃ .18
ואיננו אחז בראש אשר מחבר ממנו כל הגוף ומאחז בציריו ודבקיו יגדל גדול אלהים׃ .19
לכן אם מתם עם המשיח ליסודת העולם למה תשתעבדו לחקים כאלו עדכם חיים בעולם׃ .20
אל תאחז אל תטעם אל תגע׃ .21
והם כלם לכליון בתשמישם לפי מצות אנשים ולמודיהם׃ .22
הנראים כעין חכמה בעבודה בדויה מלב ובשפלות רוח ובענוי הגוף שלא כהגן רק להשביע הבשר׃ .23

  Colossians 2/4