Colossians 1/4   

פולוס שליח ישוע המשיח ברצון אלהים וטימותיוס אחינו׃ .1
אל הקדשים והאחים הנאמנים במשיח אשר הם בקולשא חסד לכם ושלום מאת האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח׃ .2
נודה לאלהים אבי אדנינו ישוע המשיח בכל עת אשר אנחנו מתפללים בעדכם׃ .3
אחרי אשר שמענו אמונתכם במשיח ישוע ואהבתכם אל כל הקדשים׃ .4
בעבור התקוה הצפונה לכם בשמים ונודעתם לכם מקדם בדבר אמת הבשורה׃ .5
אשר באה אליכם וגם לכל העולם ותפרה ותרבה כמו גם בתוככם למן היום אשר שמעתם והכרתם באמת את חסד אלהים׃ .6
כאשר למדתם מן אפפרס חברנו החביב אשר הוא משרת נאמן בעדכם למשיח׃ .7
והוא גם הודיע אתנו את האבתכם ברוח׃ .8
בעבור זאת גם אנחנו למן היום אשר שמענוה לא חדלנו להתפלל בעדכם ולבקש שתמלאו דעת רצון האלהים בכל חכמה ותבונה רוחנית׃ .9
להתהלך כטוב בעיני האדון וככל רצונו ולעשות פרי בכל מעשה טוב ולרבות בדעת אלהים׃ .10
להתחזק בכל כח כגבורת כבודו לכל סבלנות וארך רוח עם שמחה׃ .11
ולתת תודה לאבינו העשה אתנו ראוים לחלק נחלת הקדשים באור׃ .12
אשר הוא חלצנו מממשלת החשך והעבירנו למלכות בן אהבתו׃ .13
אשר יש לנו בו הפדיון בדמו סליחת החטאים׃ .14
והוא צלם האלהים הנעלם ובכור כל נברא׃ .15
כי בו נברא כל אשר בשמים ואשר בארץ כל הנראה וכל אשר איננו נראה הן כסאות וממשלות הן שררות ורשיות הכל נברא על ידי ולמענהו׃ .16
והוא לפני הכל והכל קים בו׃ .17
והוא ראש גוף העדה אשר הוא ראשית ובכור מעם המתים למען יהיה הראשון בכל׃ .18
כי כן היה הרצון לשכן בו את כל המלוא׃ .19
ולרצות אל עצמו את הכל על ידו בעשותו שלום בדם צלבו על ידו הן אשר בארץ הן אשר בשמים׃ .20
וגם אתם אשר הייתם מלפנים מוזרים ואיבים בנטות לבבכם אחרי המעשים הרעים׃ .21
עתה רצה אתכם בגוף בשרו על ידי מותו להעמידכם לפניו קדשים ובלי מום ודפי׃ .22
אם תעמדו מיסדים ונכונים באמונה ולא תזועו מתוחלת הבשורה אשר שמעתם ואשר נשמעה לכל הנברא תחת השמים ואני פולוס הייתי לה למשרת׃ .23
עתה הנני שמח בענויי אשר אני סבל למענכם ואמלא את החסר ביסורי המשיח בבשרי בעד גופו היא העדה׃ .24
אשר הייתי לה למשרת כפי פקדת אלהים אשר נתנה לי עליכם למלאת את דבר האלהים׃ .25
את הסוד אשר היה נסתר מעולמים ומדור ודור ועתה נגלה לקדושיו׃ .26
אשר רצה האלהים להודיעם אי זה הוא עשר כבוד הסוד ההוא בגוים והוא המשיח אשר בכם אשר הוא תקות הכבוד׃ .27
ואותו משמיעים אנחנו בהוכיחנו כל איש ובלמדנו כל איש בכל חכמה למען העמיד כל איש שלם במשיח ישוע׃ .28
ובזאת אף אני עמל ונלחם כפי פעלת כחו הפעל בי בגבורה׃ .29

      Colossians 1/4