2Timothy 4/4     

לכן אני מעיד בך נגד האלהים ונגד אדנינו ישוע המשיח הבא לשפט את החיים ואת המתים בהופעתו ובמלכותו׃ .1
הכרז את הדבר והתמד בין בעתו בין שלא בעתו הוכח וגער והזהר בכל ארך רוח והוראה׃ .2
כי בוא תבא העת אשר לא יכילו את הלקח הבריא כי אם כאות נפשם יקבצו להם מורים לשעשעי אזנים׃ .3
ויטו אזניהם מן האמת ויפנו אל ההגדות׃ .4
אבל אתה היה ער בכל סבל הרעות ועשה מלאכת המבשר ומלא את שרותך׃ .5
כי עתה זה אסך נסך ועת פטירתי הגיעה׃ .6
המלחמה הטובה נלחמתי את המרוצה השלמתי את האמונה שמרתי׃ .7
ומעתה שמור לי כתר הצדקה אשר ביום ההוא יתננו לי האדון השפט הצדיק ולא לי לבדי כי גם לכל אהבי הופעתו׃ .8
חושה לבוא אלי במהרה׃ .9
כי דימס עזבני באהבתו את העולם הזה וילך לו לתסלוניקי וקריסקיס הלך לגלטיא וטיטוס לדלמטיא׃ .10
ולוקס הוא לבדו עמדי קח את מרקוס והביאהו אתך כי יועיל לי למאד לעבודה׃ .11
את טוכיקוס שלחתי לאפסוס׃ .12
את המטפחת שהנחתי בטרואס אצל קרפוס הביאהו אתך בבואך ואף את הספרים ובפרט את המגלות של קלף׃ .13
אלכסנדר חרש הנחשת עשה לי רעות רבות ישלם לו יהוה כמעשיו׃ .14
וגם אתה השמר לך ממנו כי מרו מרה את דברינו׃ .15
בהתנצלותי הראשונה לא היה איש לעזרני כי כלם עזבוני אל יחשב להם עון׃ .16
אבל האדון הוא עזרני וחזקני למען תשלם על ידי הבשורה וישמעוה כל הגוים ואנצל מפי אריה׃ .17
ויצילני האדון מכל מעשה רע ויושיעני אל מלכותו שבשמים לו הכבוד לעולמי עולמים אמן׃ .18
שאל לשלום פריסקה ועקילס ובית אניסיפורוס׃ .19
ארסטוס נשאר בקורנתוס ואת טרופימוס הנחתי חולה במילטוס׃ .20
חושה לבוא לפני הסתיו אובולוס ופודיס ולינוס וקלודיה והאחים כלם שאלים לשלומך׃ .21
אדנינו ישוע המשיח יהי עם רוחך החסד עמכם אמן׃ .22

  2Timothy 4/4