2Timothy 3/4   

וזאת תדע כי באחרית הימים יבאו עתים קשות׃ .1
כי יהיו האנשים אהבי עצמם ואהבי בצע והוללים וגאים ומגדפים וממרים באבותם וכפויי טובה ולא חסידים׃ .2
חסרי אהבה ובוגדים ומלשינים וזוללים ואכרזים ושנאי טוב׃ .3
ומסרים ופחזים וגבהי רוח והלכים אחרי תענוגים יותר מאחרי האלהים׃ .4
ואשר דמיון חסידות להם ומכחשים בכחה ואתה סור מאלה׃ .5
כי יש בהם הבאים בלאט אל הבתים ושבים נשים טעונות חטאים ונתעות בתאות שנות׃ .6
הלמדות תמיד ולעולם אינן יכלות לבוא לידיעת האמת׃ .7
כי כמו יניס וימבריס אשר קמו על משה כן גם אלה מתקוממים אל האמת אנשים אשר נשחתה דעתם ונמאסים בדבר האמונה׃ .8
אכן לא יוסיפו להצליח כי שגעונם יגלה לכל כאשר קרה גם את האנשים ההם׃ .9
אבל אתה הלכת אחרי בהוראה ובהנהגה וברצון ובאמונה ובארך הרוח ובאהבה ובסבלנות׃ .10
וברדיפות ובענוים אשר מצאוני באנטיוכיא ובאקוניא ובלוסטרא ואלה הרדיפות סבלתי ומכלן הצילני האדון׃ .11
וגם כל החפצים לחיות חיי חסידות במשיח ישוע המה ירדפו׃ .12
ואנשים רעים וקסמים יוסיפו סרה מתעים ונתעים׃ .13
אבל אתה עמד במה שלמדת והבטחת כי יודע אתה מי הוא אשר למדת ממנו׃ .14
ומנעוריך ידעת את כתבי הקדש היכלים להחכימך אל הישועה על ידי האמונה במשיח ישוע׃ .15
כי כל הכתוב נכתב ברוח אלהים גם מועיל להורת ולהוכיח ולישר וליסר בצדק׃ .16
למען אשר יהיה איש האלהים תמים ומהיר לכל מעשה טוב׃ .17

  2Timothy 3/4