2Timothy 2/4   

לכן בני התחזק בחסד אשר במשיח ישוע׃ .1
ואת אשר שמעת ממני בפני עדים רבים תפקידנו בידי אנשים נאמנים אשר הם כשרים ללמד גם את האחרים׃ .2
וסבל הרעות כאיש חיל בצבא מלחמת ישוע המשיח׃ .3
איש יצא לצבא לא יתערב בעשקי החיים למען יהיה רצוי לשר הצבא׃ .4
וגם אם נאבק איש לא יכתר אם לא יאבק כמשפט׃ .5
האכר העבד הוא יאכל ראשונה מפרי האדמה׃ .6
בין באשר אני אמר כי האדון יתן לך חכמה בכל דבר׃ .7
זכור תזכר את ישוע המשיח הנעור מן המתים אשר הוא מזרע דוד כפי בשורתי׃ .8
אשר בעבורה אני נשא רעות עד למוסרות כעשה עול אבל דבר האלהים איננו נאסר׃ .9
ועל כן אסבל את כל למען הבחירים למען ישיגו גם המה את התשועה במשיח ישוע עם כבוד עולמים׃ .10
נאמן הדבר הזה כי אם מתנו אתו גם אתו נחיה׃ .11
אם נסבל גם נמלך אתו ואם ננכר גם הוא ינכר אתנו׃ .12
אם לא נאמין הנה הוא קים באמונתו כי לכחש בעצמו לא יוכל׃ .13
זאת הזכר להם והעד לפני האדון שלא לעשק במחלקת מלים אשר לא להועיל רק לעות דעת השמעים׃ .14
היה שקוד להתיצב נאמן לפני אלהים וכפעל אשר לא יבוש המחלק על נכון דבר האמת׃ .15
אבל תרחק מדברי הבל הפסולים כי יוסיפו הרבות רשע׃ .16
ושיחתם כרקב תאכל סביב אשר מהם הומניוס ופיליטוס׃ .17
אשר תעו מן האמת באמרם כי תחית המתים כבר היתה ויבלבלו אמונת קצת אנשים׃ .18
אך איתן הוא יסוד האלהים וזה חותמו ידע יהוה את אשר לו ועוד יסור מעול כל הקורא את שם המשיח׃ .19
כי בבית גדול לא כלי זהב וכסף בלבד אלא גם של עץ ושל חרש ומהם לכבוד ומהם לבזיון׃ .20
והנה אם טהר איש את נפשו מאלה יהיה כלי לכבוד מקדש ומועיל לבעל הבית מוכן לכל מעשה טוב׃ .21
ברח לך מתאות הנעורים ורדף צדק ואמונה ואהבה ושלום עם כל הקראים אל יהוה בלב טהור׃ .22
ותרחק מן השאלות התפלות באין מוסר באשר תדע כי אך קטטה מולידות הנה׃ .23
ועבד האדון לא יתקוטט אלא יהי נוח לכל ומבין ללמד וסבלן׃ .24
ומיסר בנמיכות רוח את המתנגדים אולי יתן האלהים בלבבם לשוב להכרת האמת׃ .25
ויעירו ממוקשי השטן אשר צדם בהם לרצונו׃ .26

  2Timothy 2/4