2Thessalonians 3/3     

ועוד אחי התפללו בעדנו אשר ירוץ דבר יהוה ויכבד כמו גם בקרבכם׃ .1
ואשר ננצל מן האנשים התעים והרעים כי לא לכל אדם האמונה׃ .2
אבל נאמן הוא האדון אשר יחזק אתכם וישמרכם מן הרע׃ .3
ואנחנו בטוחים עליכם באדנינו כי תעשו וגם תוסיפו לעשות את אשר נצוה׃ .4
והאדון הוא יישר את לבבכם לאהבת האלהים ולסבלנות המשיח׃ .5
והננו מצוים אתכם אחים בשם אדנינו ישוע המשיח אשר תבדלו מכל אח מעקש דרכיו ואיננו מתהלך על פי הקבלה אשר קבל מאתנו׃ .6
הלא ידעתם אף אתם איך עליכם להתהלך כמנו כי לא נהגנו דרך מעות בתוככם׃ .7
גם לא אכלנו לחם איש חנם כי ביגיעה ותלאה לילה ויומם היינו עמלים לבלתי היות לאיש מכם למשא׃ .8
לא בעבור שאין לנו הרשות לזאת כי אם לתת אתנו לכם למופת ללכת בעקבותינו׃ .9
כי גם בהיותנו אצלכם צוינו אתכם לאמר מי שלא ירצה לעבד גם אכול לא יאכל׃ .10
כי שמענו שיש בכם אנשים המעקשים את דרכיהם ואינם עבדים מאומה ומבלים ימיהם בהבלים׃ .11
ואנשים כאלה נצוה אותם ונבקש מהם באדנינו ישוע המשיח לעבד בנחת למען יאכלו את לחמם׃ .12
ואתם אחי אל תלאו בעשות הטוב׃ .13
ואם לא ישמע איש אל דברנו באגרת הזאת אתו תרשמו לכם ואל תתערבו עמו למען יבוש׃ .14
אך לא כאיב תחשבהו כי אם תוכיחהו כאח׃ .15
והוא אדון השלום הוא יתן לכם את השלום תמיד ובכל פנים׃ .16
יהי האדון עם כלכם׃ .17
שאלת השלום מידי אני פולוס והיא האות בכל האגרות כן אנכי כתב׃ [ (II Thessalonians 3:19) חסד ישוע המשיח אדנינו עם כלכם אמן׃ ] .18

  2Thessalonians 3/3