2Thessalonians 2/3   

והננו מבקשים מכם אחי על אדות ביאת אדנינו ישוע המשיח ואסיפתנו אליו׃ .1
אשר לא תטרף דעתכם פתאם ואשר לא תבהלו לא ברוח ולא בדבור ולא באגרת כמו שלוחה מאתנו כאלו הגיע יום המשיח׃ .2
אל יתעה אתכם איש בשום אופן כי לא יבא בטרם יהיה בראשונה המרד ונגלה איש החטאה בן האבדון׃ .3
המתקומם והמתרומם על כל הנקרא אל או עבודה עד כי גם ישב בהיכל האלהים כאלהים ומראה את עצמו כי אלהים הוא׃ .4
הלא תזכרו כי בעוד היותי אתכם דברתי אלה אליכם׃ .5
ועתה ידעתם מה שימנעהו מלהגלות בעתו׃ .6
כי סוד הרשע כבר החל לפעל רק שיוסר מתוך המנע עד כה׃ .7
ואז יגלה הרשע אשר ימיתנו האדון ברוח שפתיו וישביתנו בהופעת ביאתו׃ .8
את אשר יבוא כחזקת השטן ברב כח ובאתות ובמופתי שקר׃ .9
ובכל מרמת און באבדים תחת אשר לא קבלו את אהבת האמת להושע׃ .10
ובעבור זאת ישלח להם האלהים מדוחי שוא להאמין בשקר׃ .11
למען ידונו בל אשר לא האמינו באמת כי אם רצו בעולה׃ .12
אבל אנחנו חיבים להודות לאלהים בכל עת בעבורכם אחי חביבי האדון אשר האלהים בחר בכם מראשית לישועה בקדוש הרוח ובאמונת האמת׃ .13
לזאת קרא אתכם בבשורתנו לנחלת כבוד אדנינו ישוע המשיח׃ .14
לכן אחי עמדו והחזיקו בקבלות אשר למדתם אם בדברנו אם באגרתנו׃ .15
והוא אדנינו ישוע המשיח ואלהינו אבינו אשר אהב אתנו ויתן לנו בחסדו נחמת עולם ותקוה טובה׃ .16
הוא ינחם את לבבכם ויכונן אתכם בכל דבר ומעשה טוב׃ .17

  2Thessalonians 2/3