2Chronicles 27/36   

בן עשרים וחמש שנה יותם במלכו ושש עשרה שנה מלך בירושלם ושם אמו ירושה בת צדוק׃ .1
ויעש הישר בעיני יהוה ככל אשר עשה עזיהו אביו רק לא בא אל היכל יהוה ועוד העם משחיתים׃ .2
הוא בנה את שער בית יהוה העליון ובחומת העפל בנה לרב׃ .3
וערים בנה בהר יהודה ובחרשים בנה בירניות ומגדלים׃ .4
והוא נלחם עם מלך בני עמון ויחזק עליהם ויתנו לו בני עמון בשנה ההיא מאה ככר כסף ועשרת אלפים כרים חטים ושעורים עשרת אלפים זאת השיבו לו בני עמון ובשנה השנית והשלשית׃ .5
ויתחזק יותם כי הכין דרכיו לפני יהוה אלהיו׃ .6
ויתר דברי יותם וכל מלחמתיו ודרכיו הנם כתובים על ספר מלכי ישראל ויהודה׃ .7
בן עשרים וחמש שנה היה במלכו ושש עשרה שנה מלך בירושלם׃ .8
וישכב יותם עם אבתיו ויקברו אתו בעיר דויד וימלך אחז בנו תחתיו׃ .9

  2Chronicles 27/36