2Chronicles 15/36   

ועזריהו בן עודד היתה עליו רוח אלהים׃ .1
ויצא לפני אסא ויאמר לו שמעוני אסא וכל יהודה ובנימן יהוה עמכם בהיותכם עמו ואם תדרשהו ימצא לכם ואם תעזבהו יעזב אתכם׃ .2
וימים רבים לישראל ללא אלהי אמת וללא כהן מורה וללא תורה׃ .3
וישב בצר לו על יהוה אלהי ישראל ויבקשהו וימצא להם׃ .4
ובעתים ההם אין שלום ליוצא ולבא כי מהומת רבות על כל יושבי הארצות׃ .5
וכתתו גוי בגוי ועיר בעיר כי אלהים הממם בכל צרה׃ .6
ואתם חזקו ואל ירפו ידיכם כי יש שכר לפעלתכם׃ .7
וכשמע אסא הדברים האלה והנבואה עדד הנביא התחזק ויעבר השקוצים מכל ארץ יהודה ובנימן ומן הערים אשר לכד מהר אפרים ויחדש את מזבח יהוה אשר לפני אולם יהוה׃ .8
ויקבץ את כל יהודה ובנימן והגרים עמהם מאפרים ומנשה ומשמעון כי נפלו עליו מישראל לרב בראתם כי יהוה אלהיו עמו׃ .9
ויקבצו ירושלם בחדש השלישי לשנת חמש עשרה למלכות אסא׃ .10
ויזבחו ליהוה ביום ההוא מן השלל הביאו בקר שבע מאות וצאן שבעת אלפים׃ .11
ויבאו בברית לדרוש את יהוה אלהי אבותיהם בכל לבבם ובכל נפשם׃ .12
וכל אשר לא ידרש ליהוה אלהי ישראל יומת למן קטן ועד גדול למאיש ועד אשה׃ .13
וישבעו ליהוה בקול גדול ובתרועה ובחצצרות ובשופרות׃ .14
וישמחו כל יהודה על השבועה כי בכל לבבם נשבעו ובכל רצונם בקשהו וימצא להם וינח יהוה להם מסביב׃ .15
וגם מעכה אם אסא המלך הסירה מגבירה אשר עשתה לאשרה מפלצת ויכרת אסא את מפלצתה וידק וישרף בנחל קדרון׃ .16
והבמות לא סרו מישראל רק לבב אסא היה שלם כל ימיו׃ .17
ויבא את קדשי אביו וקדשיו בית האלהים כסף וזהב וכלים׃ .18
ומלחמה לא היתה עד שנת שלשים וחמש למלכות אסא׃ .19

  2Chronicles 15/36