1Timothy 5/6   

אל תגער בזקן כי אם תזהירנו כאב לך ואת הצעירים כאחים׃ .1
את הזקנות כאמות ואת הצעירות כאחיות ובכל טהרה׃ .2
כבד את האלמנות אשר באמת אלמנות הנה׃ .3
וכי יהיו לאלמנה בנים או בני בנים הם ילמדו לראשונה לעשות חסד עם ביתם ולשלם גמול לאבותם כי זה הוא טוב ורצוי לפני האלהים׃ .4
אבל האלמנה באמת אשר נשארה יחידה שמה אלהים מבטחה ומתמדת בתפלות ובתחנות לילה ויומם׃ .5
אך המענגה מתה היא בחייה׃ .6
וזאת תצוה למען תהיינה בלא דפי׃ .7
אבל מי שלא יפרנס את קרוביו וביותר את בני ביתו כפר באמונה והוא גרוע מאשר איננו מאמין׃ .8
אלמנה אל תבחר זולתי בת ששים שנה ואשר היתה אשת איש אחד׃ .9
ויש לה עדות על מעשיה הטובים שגדלה בנים והכניסה ארחים ירחצה את רגלי הקדשים ותמכה את העשוקים ורדפה כל מעשה טוב׃ .10
אבל האלמנות הצעירות אל תקבל כי בהטות יצרן את לבן מן המשיח חשקות הן להיות לאיש׃ .11
ודינן עליהן כי בגדו באמונתן הראשונה׃ .12
ועוד בהיותן עצלות למדו לשוטט מבית לבית ולא לבד עצלות כי אף מפטפטות ורדפות אחר חדשות ומדברות את אשר לא יתכן׃ .13
על כן רצוני כי הצעירות תהיינה לאיש ללדת בנים ולהנהיג את בתיהן ולא לתת לאיב תאנה לחרף׃ .14
כי יש מהן אשר כבר סרו אחרי השטן׃ .15
בן אמונה או בת אמונה שיש להם אלמנות יעזרו אתן ולא תהיינה למשא על הקהל כדי שיוכל להספיק לאלה אשר הנה אלמנות באמת׃ .16
הזקנים המיטיבים לנהל ראוים הם למשנה כבוד וביותר העמלים בדבר ובהוראה׃ .17
כי הכתוב אמר לא תחסם שור בדישו ועוד נאמר הפעל שוה בשכרו׃ .18
אל תקבל שטנה על הזקן בלתי אם על פי שנים או שלשה עדים׃ .19
את החטאים תוכיח בפני כל למען ייראו גם האחרים׃ .20
הנני מעיד בך נגד האלהים ואדנינו ישוע המשיח ונגד בחירי המלאכים אשר שמור תשמר את זאת בלי משפט נמהר ולא תעשה דבר במשא פנים׃ .21
אל תהי נמהר בסמיכת ידיך על אדם ולא תשתתף לחטאת אחרים שמר את נפשך בטהרה׃ .22
אל תרבה לשתות עוד מים כי אם קח מעט יין בעבור בטנך ואשר פעמים רבות חלה אתה׃ .23
יש בני אדם אשר חטאתיהם גלויות ומקדימות לדין ויש מהם אשר הנה הלכות אחריהם׃ .24
וככה גם המעשים הטובים גלוים המה ואשר אינם כן לא יוכלו להסתר׃ .25

  1Timothy 5/6