1Timothy 4/6   

אבל הרוח אמר בפרוש כי באחרית הימים יהיו אנשים אשר יסורו מן האמונה בפנותם אל הרוחות המטעות ואל תורת השדים׃ .1
דברי שקרים בחנפה ונכוים הם במדעת׃ .2
אסרים לקחת אשה ומנעים ממיני מאכל אשר בראם האלהים שיאכלות בתודה המאמינים וידעי האמת׃ .3
כי כל בריאת אלהים טובה היא ואין דבר משקץ אם יאכל בתודה׃ .4
כי יקדש בדבר אלהים ובתפלה׃ .5
אם תשים כזאת לפני אחיך משרת טוב תהיה לישוע המשיח מגדל בדברי האמונה ובלקח הטוב אשר דבקת אחריו׃ .6
אך התרחק מהגדות פסולות ובלות והרגל עצמך בחסידות׃ .7
כי הרגל הגוף יועיל מעט אבל החסידות תועיל לכל דבר ויש לה הבטחת חיי העולם הזה והעולם הבא׃ .8
נאמן הדבר הזה וראוי על כל להתקבל׃ .9
כי לזאת אנחנו גם יגעים גם נעלבים על אשר הוחלנו לאלהים חיים שהוא המושיע לכל האדם וביותר למאמינים׃ .10
את זאת תצוה ותלמד׃ .11
אל יבוז איש את בחורותיך אך היה מופת למאמינים בדבור במעשה באהבה ברוח באמונה ובטהרה׃ .12
והיה שקוד לקרות ולהוכיח ולהורת עד כי אבוא׃ .13
ואל תקל בעיניך מתנת החסד אשר בך הנתונה לך בנבואה עם סמיכת ידי הזקנים׃ .14
לאלה תשית לבך ובהם היה למען תראה הצלחתך לכל׃ .15
שית לבך לנפשך ולהוראה והחזק בזה כי בעשותך כן תושיע את נפשך ואת נפש השמעים אליך׃ .16

  1Timothy 4/6