1Timothy 2/6   

ועתה קדם כל דבר אבקשה מכם לשאת תפלות ותחנונים ובקשות ותודות בעד כל בני אדם׃ .1
בעד המלכים וכל השליטים למען נחיה חיי השקט ובטח בכל חסידות וישר׃ .2
כי כן טוב ורצוי בעיני אלהים מושיענו׃ .3
אשר חפצו שיושעו כל בני האדם ויגיעו להכרת האמת׃ .4
כי אחד הוא האלהים ואחד הוא העמד בין אלהים ובין בני אדם הוא בן אדם המשיח ישוע׃ .5
אשר נתן את נפשו כפר בעד כל וזאת העדות הבאה בעתה׃ .6
אשר אני הפקדתי לה לכרוז ולשליח אמת אני אמר במשיח ולא אשקר מורה הגוים באמונה ובאמת׃ .7
לכן רצוני שיתפללו האנשים בכל מקום וישאו ידיהם קדש בלי כעס ומדון׃ .8
וכן גם הנשים תתיפינה בתלבשת נאה עם בשת פנים וצניעות לא במחלפות הראש לא בזהב לא בפנינים ולא במלבושים יקרים׃ .9
אלא כמו שהוא הגון לנשים אשר בחרו להן יראת אלהים במעשים טובים׃ .10
האשה תלמד דומם בכל הכנעה׃ .11
ואינני נתן רשות לאשה ללמד אף לא להתנשא על האיש אלא תדום׃ .12
כי אדם נוצר בראשונה ואחריו חוה׃ .13
ואדם לא נפתה כי האשה שמעה לקול המשיא ותבא לידי עברה׃ .14
אבל תושע בלדתה בנים אם תעמדנה באמונה ובאהבה ובקדשה עם הצניעות׃ .15

  1Timothy 2/6