1Thessalonians 4/5   

ועוד נבקשה מכם אחי ונזהיר אתכם באדנינו ישוע כי כאשר קבלתם מאתנו איך לכם להתהלך ולמצא חן בעיני האלהים כן תוסיפו וכן תרבו עוד׃ .1
כי ידעתם את המצות אשר נתנו לכם בשם האדון ישוע׃ .2
כי רצון האלהים היא קדשתכם אשר תתרחקו מן הזנות׃ .3
וידע כל איש מכם לשמר את כליו בקדשה ויקר׃ .4
ולא בתאות זמה כדרך הגוים אשר אינם ידעים האלהים׃ .5
ולא יפרץ איש ויונה את אחיו בעשק כי נוקם יהוה על כל זאת כאשר כבר אמרנו והעידנו לכם׃ .6
כי לא קרא אותנו האלהים לטמאה כי אם לקדשה׃ .7
על כן הבוזה זאת לא אנשים הוא בוזה כי אם את האלהים אשר גם שם בקרבנו את רוח קדשו׃ .8
ועל אהבת האחים אין צרך לכתב אליכם הלא אף אתם למודי יהוה לאהבה איש את רעהו׃ .9
וגם עשים אתם כן לכל אחיכם אשר בכל מקדוניא אך נבקשה מכם אחי אשר תוסיפו ותרבו עוד׃ .10
ותשתדלו לשבת בנחת ותעשו איש מלאכתו בעמל ידיכם כאשר צוינו אתכם׃ .11
למען תתנהגו כהגן עם אשר בחוץ ולא תצטרכו לאדם׃ .12
ועל דבר הישנים אחי לא נכחד מכם דבר למען לא תעצבו כאחרים אשר אין להם תקוה׃ .13
כי אם נאמין אשר מת ישוע ויחי כן יביא האלהים על ידי ישוע גם את הישנים אתו׃ .14
כי את זאת נאמר לכם בדבר יהוה כי אנחנו החיים הנותרים עד בא האדון לא נקדם את הישנים׃ .15
כי הוא האדון ירד מן השמים בתרועה בקול שר המלאכים ובשופר אלהים ואז יקומו ראשונה המתים במשיח׃ .16
אחרי כן אנחנו החיים הנשארים נלקח אתם יחדו בעננים לקראת האדון לרקיע ובכן נהיה תמיד עם האדון׃ .17
לכן נחמו זה את זה בדברים האלה׃ .18

  1Thessalonians 4/5