1Samuel 31/31     

ופלשתים נלחמים בישראל וינסו אנשי ישראל מפני פלשתים ויפלו חללים בהר הגלבע׃ .1
וידבקו פלשתים את שאול ואת בניו ויכו פלשתים את יהונתן ואת אבינדב ואת מלכי שוע בני שאול׃ .2
ותכבד המלחמה אל שאול וימצאהו המורים אנשים בקשת ויחל מאד מהמורים׃ .3
ויאמר שאול לנשא כליו שלף חרבך ודקרני בה פן יבואו הערלים האלה ודקרני והתעללו בי ולא אבה נשא כליו כי ירא מאד ויקח שאול את החרב ויפל עליה׃ .4
וירא נשא כליו כי מת שאול ויפל גם הוא על חרבו וימת עמו׃ .5
וימת שאול ושלשת בניו ונשא כליו גם כל אנשיו ביום ההוא יחדו׃ .6
ויראו אנשי ישראל אשר בעבר העמק ואשר בעבר הירדן כי נסו אנשי ישראל וכי מתו שאול ובניו ויעזבו את הערים וינסו ויבאו פלשתים וישבו בהן׃ .7
ויהי ממחרת ויבאו פלשתים לפשט את החללים וימצאו את שאול ואת שלשת בניו נפלים בהר הגלבע׃ .8
ויכרתו את ראשו ויפשיטו את כליו וישלחו בארץ פלשתים סביב לבשר בית עצביהם ואת העם׃ .9
וישמו את כליו בית עשתרות ואת גויתו תקעו בחומת בית שן׃ .10
וישמעו אליו ישבי יביש גלעד את אשר עשו פלשתים לשאול׃ .11
ויקומו כל איש חיל וילכו כל הלילה ויקחו את גוית שאול ואת גוית בניו מחומת בית שן ויבאו יבשה וישרפו אתם שם׃ .12
ויקחו את עצמתיהם ויקברו תחת האשל ביבשה ויצמו שבעת ימים׃ .13

  1Samuel 31/31