1Samuel 18/31   

ויהי ככלתו לדבר אל שאול ונפש יהונתן נקשרה בנפש דוד ויאהבו יהונתן כנפשו׃ .1
ויקחהו שאול ביום ההוא ולא נתנו לשוב בית אביו׃ .2
ויכרת יהונתן ודוד ברית באהבתו אתו כנפשו׃ .3
ויתפשט יהונתן את המעיל אשר עליו ויתנהו לדוד ומדיו ועד חרבו ועד קשתו ועד חגרו׃ .4
ויצא דוד בכל אשר ישלחנו שאול ישכיל וישמהו שאול על אנשי המלחמה וייטב בעיני כל העם וגם בעיני עבדי שאול׃ .5
ויהי בבואם בשוב דוד מהכות את הפלשתי ותצאנה הנשים מכל ערי ישראל לשור והמחלות לקראת שאול המלך בתפים בשמחה ובשלשים׃ .6
ותענינה הנשים המשחקות ותאמרן הכה שאול באלפו ודוד ברבבתיו׃ .7
ויחר לשאול מאד וירע בעיניו הדבר הזה ויאמר נתנו לדוד רבבות ולי נתנו האלפים ועוד לו אך המלוכה׃ .8
ויהי שאול עון את דוד מהיום ההוא והלאה׃ .9
ויהי ממחרת ותצלח רוח אלהים רעה אל שאול ויתנבא בתוך הבית ודוד מנגן בידו כיום ביום והחנית ביד שאול׃ .10
ויטל שאול את החנית ויאמר אכה בדוד ובקיר ויסב דוד מפניו פעמים׃ .11
וירא שאול מלפני דוד כי היה יהוה עמו ומעם שאול סר׃ .12
ויסרהו שאול מעמו וישמהו לו שר אלף ויצא ויבא לפני העם׃ .13
ויהי דוד לכל דרכו משכיל ויהוה עמו׃ .14
וירא שאול אשר הוא משכיל מאד ויגר מפניו׃ .15
וכל ישראל ויהודה אהב את דוד כי הוא יוצא ובא לפניהם׃ .16
ויאמר שאול אל דוד הנה בתי הגדולה מרב אתה אתן לך לאשה אך היה לי לבן חיל והלחם מלחמות יהוה ושאול אמר אל תהי ידי בו ותהי בו יד פלשתים׃ .17
ויאמר דוד אל שאול מי אנכי ומי חיי משפחת אבי בישראל כי אהיה חתן למלך׃ .18
ויהי בעת תת את מרב בת שאול לדוד והיא נתנה לעדריאל המחלתי לאשה׃ .19
ותאהב מיכל בת שאול את דוד ויגדו לשאול וישר הדבר בעיניו׃ .20
ויאמר שאול אתננה לו ותהי לו למוקש ותהי בו יד פלשתים ויאמר שאול אל דוד בשתים תתחתן בי היום׃ .21
ויצו שאול את עבדו דברו אל דוד בלט לאמר הנה חפץ בך המלך וכל עבדיו אהבוך ועתה התחתן במלך׃ .22
וידברו עבדי שאול באזני דוד את הדברים האלה ויאמר דוד הנקלה בעיניכם התחתן במלך ואנכי איש רש ונקלה׃ .23
ויגדו עבדי שאול לו לאמר כדברים האלה דבר דוד׃ .24
ויאמר שאול כה תאמרו לדוד אין חפץ למלך במהר כי במאה ערלות פלשתים להנקם באיבי המלך ושאול חשב להפיל את דוד ביד פלשתים׃ .25
ויגדו עבדיו לדוד את הדברים האלה וישר הדבר בעיני דוד להתחתן במלך ולא מלאו הימים׃ .26
ויקם דוד וילך הוא ואנשיו ויך בפלשתים מאתים איש ויבא דוד את ערלתיהם וימלאום למלך להתחתן במלך ויתן לו שאול את מיכל בתו לאשה׃ .27
וירא שאול וידע כי יהוה עם דוד ומיכל בת שאול אהבתהו׃ .28
ויאסף שאול לרא מפני דוד עוד ויהי שאול איב את דוד כל הימים׃ .29
ויצאו שרי פלשתים ויהי מדי צאתם שכל דוד מכל עבדי שאול וייקר שמו מאד׃ .30

  1Samuel 18/31