1Peter 5/5     

את הזקנים אשר בקרבכם אזהיר אנכי עמיתם הזקן ועד ענויי המשיח וגם חבר לכבוד העתיד להגלות׃ .1
רעו את עדר האלהים אשר בידכם והשגיחו עליהם לא באנס כי אם בנדבה אף לא עקב בצע כי אם בנפש חפצה׃ .2
גם לא כמתעמרים בנחלת יהוה כי אם בהיותכם מופת לצאן׃ .3
והיה בהגלות שר הרעים תשאו עטרת הכבוד אשר לא תבל׃ .4
וכן גם אתם הנערים הכנעו לפני הזקנים וחגרו כלכם שפלות רוח בהכנע איש לרעהו כי אלהים ללצים יליץ ולענוים יתן חן׃ .5
השפילו נפשכם תחת יד אלהים החזקה למען ירומם אתכם בעתו׃ .6
השליכו עליו כל יהבכם כי הוא ידאג לכם׃ .7
התעוררו שקדו כי מריבכם השטן משוטט כאריה שאג ומבקש את אשר יבלע׃ .8
ועמדתם נגדו חזקים באמונה ודעו כי ענוים כאלה באו גם על אחיכם אשר בעולם׃ .9
ואלהי כל החסד אשר קראנו לכבודו הנצחי במשיח ישוע אחרי ענותכם מעט הוא ישלים ויחזק ויגבר וייסד אתכם׃ .10
לו הכבוד והעז לעולמי עולמים אמן׃ .11
ביד סלונוס האח הנאמן לכם כאשר אחשב כתבתי אליכם בדברים מעטים להזהיר אתכם ולהעיד כי חסד האלהים הזה אשר עמדתם בו אמת הוא׃ .12
חברתכם אשר בבבל הנבחרה אתכם ומרקוס בני שאלים לשלומכם׃ .13
שאלו לשלום איש את רעהו בנשיקת אהבה שלום לכלכם אשר במשיח ישוע אמן׃ .14

  1Peter 5/5