1Kings 4/22   

ויהי המלך שלמה מלך על כל ישראל׃ .1
ואלה השרים אשר לו עזריהו בן צדוק הכהן׃ .2
אליחרף ואחיה בני שישא ספרים יהושפט בן אחילוד המזכיר׃ .3
ובניהו בן יהוידע על הצבא וצדוק ואביתר כהנים׃ .4
ועזריהו בן נתן על הנצבים וזבוד בן נתן כהן רעה המלך׃ .5
ואחישר על הבית ואדנירם בן עבדא על המס׃ .6
ולשלמה שנים עשר נצבים על כל ישראל וכלכלו את המלך ואת ביתו חדש בשנה יהיה על אחד לכלכל׃ .7
ואלה שמותם בן חור בהר אפרים׃ .8
בן דקר במקץ ובשעלבים ובית שמש ואילון בית חנן׃ .9
בן חסד בארבות לו שכה וכל ארץ חפר׃ .10
בן אבינדב כל נפת דאר טפת בת שלמה היתה לו לאשה׃ .11
בענא בן אחילוד תענך ומגדו וכל בית שאן אשר אצל צרתנה מתחת ליזרעאל מבית שאן עד אבל מחולה עד מעבר ליקמעם׃ .12
בן גבר ברמת גלעד לו חות יאיר בן מנשה אשר בגלעד לו חבל ארגב אשר בבשן ששים ערים גדלות חומה ובריח נחשת׃ .13
אחינדב בן עדא מחנימה׃ .14
אחימעץ בנפתלי גם הוא לקח את בשמת בת שלמה לאשה׃ .15
בענא בן חושי באשר ובעלות׃ .16
יהושפט בן פרוח ביששכר׃ .17
שמעי בן אלא בבנימן׃ .18
גבר בן ארי בארץ גלעד ארץ סיחון מלך האמרי ועג מלך הבשן ונציב אחד אשר בארץ׃ .19
יהודה וישראל רבים כחול אשר על הים לרב אכלים ושתים ושמחים׃ .20
ושלמה היה מושל בכל הממלכות מן הנהר ארץ פלשתים ועד גבול מצרים מגשים מנחה ועבדים את שלמה כל ימי חייו׃ .21
ויהי לחם שלמה ליום אחד שלשים כר סלת וששים כר קמח׃ .22
עשרה בקר בראים ועשרים בקר רעי ומאה צאן לבד מאיל וצבי ויחמור וברברים אבוסים׃ .23
כי הוא רדה בכל עבר הנהר מתפסח ועד עזה בכל מלכי עבר הנהר ושלום היה לו מכל עבריו מסביב׃ .24
וישב יהודה וישראל לבטח איש תחת גפנו ותחת תאנתו מדן ועד באר שבע כל ימי שלמה׃ .25
ויהי לשלמה ארבעים אלף ארות סוסים למרכבו ושנים עשר אלף פרשים׃ .26
וכלכלו הנצבים האלה את המלך שלמה ואת כל הקרב אל שלחן המלך שלמה איש חדשו לא יעדרו דבר׃ .27
והשערים והתבן לסוסים ולרכש יבאו אל המקום אשר יהיה שם איש כמשפטו׃ .28
ויתן אלהים חכמה לשלמה ותבונה הרבה מאד ורחב לב כחול אשר על שפת הים׃ .29
ותרב חכמת שלמה מחכמת כל בני קדם ומכל חכמת מצרים׃ .30
ויחכם מכל האדם מאיתן האזרחי והימן וכלכל ודרדע בני מחול ויהי שמו בכל הגוים סביב׃ .31
וידבר שלשת אלפים משל ויהי שירו חמשה ואלף׃ .32
וידבר על העצים מן הארז אשר בלבנון ועד האזוב אשר יצא בקיר וידבר על הבהמה ועל העוף ועל הרמש ועל הדגים׃ .33
ויבאו מכל העמים לשמע את חכמת שלמה מאת כל מלכי הארץ אשר שמעו את חכמתו׃ .34

  1Kings 4/22