1John 2/5   

בני הנני כתב אליכם את זאת לבלתי תחטאו ואם יחטא איש יש לנו מליץ לפני אבינו ישוע המשיח הצדיק׃ .1
והוא כפרה על חטאתינו ולא על חטאתינו לבד כי גם על חטאת כל העולם׃ .2
ובזאת נדע כי הכרנו אותו אם נשמר את מצותיו׃ .3
האמר הכרתיו ואת מצותיו לא ישמר כזב הוא והאמת אין בו׃ .4
אבל השמר את דברו בו נשלמה באמת אהבת אלהים ובזאת נדע כי בו אנחנו׃ .5
האמר כי בו יעמד עליו להתהלך בדרך אשר גם הוא הלך׃ .6
אחי אינני כתב לכם מצוה חדשה כי אם מצוה ישנה אשר היתה לכם מראש והמצוה הישנה היא הדבר אשר שמעתם מראש׃ .7
ועוד מצוה חדשה אני כתב לכם אשר היא אמת גם בו גם בכם כי החשך עבר והאור האמתי כבר זורח׃ .8
האומר כי ישנו באור והוא שנא את אחיו עודנו בחשך׃ .9
האהב את אחיו יעמד באור ומכשול אין בו׃ .10
והשנא את אחיו בחשך הוא ובחשך יתהלך ולא ידע אנה הוא הלך כי החשך עור את עיניו׃ .11
הנני כתב אליכם הבנים יען כי נסלחו לכם חטאתיכם למען שמו׃ .12
כתב אני אליכם האבות יען כי הכרתם אתו אשר הוא מראש כתב אני אליכם הבחורים יען כי התגברתם על הרע כתב אני אליכם הילדים יען כי הכרתם את האב׃ .13
כתבתי אליכם האבות יען כי הכרתם אתו אשר הוא מראש כתבתי אליכם הבחורים יען כי חזקתם ודבר האלהים שכן בקרבכם והתגברתם על הרע׃ .14
אל תאהבו את החלד ואת דברי החלד אם יאהב איש את החלד אין בו אהבת האב׃ .15
כי כל אשר בחלד תאות הבשר ותאות העינים וגאות ההון איננו מן אבינו כי אם מן החלד׃ .16
והחלד עבור יעבר עם תאותיו והעשה רצון אלהים יעמד לעד׃ .17
ילדי הנה השעה האחרונה באה וכאשר שמעתם כי יבא צר המשיח כן עתה רבו צרי המשיח ובזאת נדע כי היא השעה האחרונה׃ .18
מאתנו יצאו אך לא משלנו היו כי אלו היו משלנו כי אז היו עמדים עמנו אבל למען יגלו כי לא כלם משלנו המה׃ .19
ואתם המשחה לכם מאת הקדוש וידעתם הכל׃ .20
לא כתבתי אליכם יען כי לא ידעתם את האמת אך יען כי ידעתם אתה ואשר כל כזב איננו מן האמת׃ .21
מי הוא הכזב אם לא המכחש בישוע לאמר כי איננו המשיח זה הוא צר המשיח המכחש באב ובבן׃ .22
כל המכחש בבן גם האב אין לו׃ .23
ואתם יקם נא בכם הדבר אשר שמעתם מראש ואם יקום בכם אשר שמעתם מראש אז גם אתם תקומו בבן ובאב׃ .24
וההבטחה אשר הבטיחנו היא חיי עולמים׃ .25
זאת כתבתי אליכם מפני המתעים אתכם׃ .26
ואתם המשחה אשר קבלתם מאתו עמדת בכם ולא תצטרכו לאיש אשר ילמדכם כי אם כאשר תלמד אתכם המשחה בכל דבר היא האמת ואיננה כזב וכאשר למדה אתכם כן תעמדו בו׃ .27
ועתה בנים עמדו בו למען יאמץ לבנו בהראותו ולא נבוש מפניו בבואו׃ .28
אם ידעתם כי צדיק הוא דעו כי כל עשה צדקה נולד ממנו׃ .29

  1John 2/5