1Corinthians 3/16   

ואני לא יכלתי לדבר עמכם אחי כעם רוחניים כי עודכם של הבשר וכמו עוללים במשיח׃ .1
חלב השקיתי אתכם ולא מאכל כי אז לא יכלתם וגם עתה לא תוכלו יען היתכם עוד של הבשר׃ .2
כי באשר קנאה ומריבה ומחלקים ביניכם הלא של הבשר אתם ומתהלכים לפי דרך בני אדם׃ .3
הן באמר האחד אני לפולוס והשני אני לאפולוס הלא של הבשר אתם׃ .4
מי אפוא פולוס ומי הוא אפולוס אך משרתים הם אשר על ידם באתם להאמין איש איש כמתנת האדון אשר נתן לו׃ .5
אני נטעתי ואפולוס השקה אבל האלהים הוא הצמיח׃ .6
על כן הנטע איננו מאומה והמשקה איננו מאומה כי אם האלהים המצמיח׃ .7
והנטע והמשקה כאחד המה ואיש איש יקבל את שכרו כפי עמלו׃ .8
כי עזרי אל אנחנו ואתם שדה אלהים ובנין אלהים אתם׃ .9
]11-01[ ואני כפי חסד אלהים הנתן לי כבני חכם שתי יסוד ואחר בונה עליו אך ירא כל איש לשית יסוד אחר חוץ מן המוסד שהוא ישוע המשיח׃ .10
]11-01[׃ .11
ואם יבנה הבונה על היסוד הזה זהב או כסף או אבנים יקרות או עץ או חציר או קש׃ .12
מעשה כל איש יגלה כי היום הוא יבררהו כי באש יראה ואת מה מעשה כל איש ואיש האש תבחננו׃ .13
אם יעמד מעשה איש אשר בנה עליו יקבל שכרו׃ .14
ואם ישרף מעשהו יפסידנו והוא יושע אך כמו מצל מאש׃ .15
הלא ידעתם כי היכל אלהים אתם ורוח אלהים שכן בקרבכם׃ .16
ואיש אשר ישחית את היכל אלהים האלהים ישחית אתו כי היכל אלהים קדוש ואתם הנכם קדושים׃ .17
אל ירמה איש את עצמו והחשב את עצמו חכם בעולם הזה יהי לסכל למען יחכם׃ .18
כי חכמת העולם הזה סכלות היא לפני האלהים ככתוב לכד חכמים בערמם׃ .19
ועוד כתוב יהוה ידע מחשבות חכמים כי המה הבל׃ .20
על כן אל יתהלל איש באדם כי הכל הוא שלכם׃ .21
אם פולוס אם אפולוס ואם כיפא אם העולם אם החיים ואם המות אם ההוה ואם העתיד הכל הוא שלכם׃ .22
ואתם הנכם של המשיח והמשיח הוא של אלהים׃ .23

  1Corinthians 3/16