1Corinthians 1/16   

פולוס המקרא להיות שליח ישוע המשיח ברצון אלהים וסוסתניס אחינו׃ .1
אל קהלת אלהים אשר בקורנתוס אל המקדשים במשיח ישוע הקרואים להיות קדשים עם כל הקראים בשם אדנינו ישוע המשיח בכל מקום שלהם ושלנו׃ .2
חסד לכם ושלום מאת האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח׃ .3
אודה לאלהי בעבורכם בכל עת על חסד האלהים הנתן לכם במשיח ישוע׃ .4
אשר עשרתם בו בכל בכל דבור ובכל דעת׃ .5
באשר עדות המשיח התקימה בכם׃ .6
עד כי לא חסרתם כל מתן החסד והנכם מחכים להתגלות אדנינו ישוע המשיח׃ .7
אשר גם יקים אתכם ער עת קץ להיות נקיים ביום אדנינו ישוע המשיח׃ .8
נאמן הוא האלהים אשר על פיו נקראתם לחברת בנו ישוע המשיח אדנינו׃ .9
והנני מזהיר אתכם אחי בשם אדנינו ישוע המשיח להיות כלכם פה אחד ולא תהיין מחלקות בקרבכם כי אם תכוננו יחד בלב אחד ובעצה אחת׃ .10
כי הגד לי עליכם ביד בני בית כלואה כי יש מריבות ביניכם׃ .11
וזאת אני אמר כי איש איש מכם זה אמר לפולוס וזה לאפולוס וזה לכיפא וזה למשיח הנני׃ .12
הכי חלק המשיח הכי פולוס נצלב בעדכם או לשם פולוס נטבלתם׃ .13
אודה לאלהים שלא טבלתי איש מכם כי אם את קרספוס ואת גיוס׃ .14
פן יאמרו כי לשמי טבלתי׃ .15
אך טבלתי גם את בני בית אסטפנוס ומלבד אלה אינני ידע אם טבלתי עוד איש אחר׃ .16
כי לא שלחני המשיח לטבול כי אם לבשר לא בחכמת דברים למען אשר לא יהיה לריק צלב המשיח׃ .17
כי דבר הצלב סכלות הוא לאבדים אבל לנו הנושעים גבורת אלהים הוא׃ .18
כי כן כתוב אאבד חכמת חכמים ובינת נבונים אסתיר׃ .19
איה חכם איה ספר איה דרש העולם הזה הלא סכל האלהים את חכמת העולם הזה׃ .20
כי אחרי אשר בחכמת האלהים לא ידע העולם את האלהים בחכמה היה רצון לפניו להושיע בסכלות הקריאה את המאמינים׃ .21
כי היהודים שאלים להם אות והיונים מבקשים חכמה׃ .22
ואנחנו משמיעים את המשיח הצלוב מכשול ליהודים וסכלות ליונים׃ .23
אבל למקראים הן מיהודים הן מיונים את המשיח אשר הוא גבורת אלהים וחכמת אלהים׃ .24
יען כי סכלות האל חכמה היא מאדם וחלשת האל חזקה היא מאדם׃ .25
כי ראו נא אחי את קריאתכם שלא רבים המה החכמים לפי הבשר לא רבים השליטים ולא רבים החרים׃ .26
כי אם בסכל שבעולם בחר האל למען ביש את החכמים ובחלוש שבעולם בחר האל למען ביש את החזק׃ .27
ובדלת העולם בחר האל ובנמאס ובאשר כאין למען בטל את אשר ישנו׃ .28
כדי שלא יתהלל לפניו כל בשר׃ .29
וממנו אתם במשיח ישוע אשר היה לנו לחכמה מאת האלהים ולצדקה ולקדוש ולפדיון׃ .30
ויהי ככתוב המתהלל יתהלל ביהוה׃ .31

      1Corinthians 1/16