1Chronicles 5/29   

ובני ראובן בכור ישראל כי הוא הבכור ובחללו יצועי אביו נתנה בכרתו לבני יוסף בן ישראל ולא להתיחש לבכרה׃ .1
כי יהודה גבר באחיו ולנגיד ממנו והבכרה ליוסף׃ .2
בני ראובן בכור ישראל חנוך ופלוא חצרון וכרמי׃ .3
בני יואל שמעיה בנו גוג בנו שמעי בנו׃ .4
מיכה בנו ראיה בנו בעל בנו׃ .5
בארה בנו אשר הגלה תלגת פלנאסר מלך אשר הוא נשיא לראובני׃ .6
ואחיו למשפחתיו בהתיחש לתלדותם הראש יעיאל וזכריהו׃ .7
ובלע בן עזז בן שמע בן יואל הוא יושב בערער ועד נבו ובעל מעון׃ .8
ולמזרח ישב עד לבוא מדברה למן הנהר פרת כי מקניהם רבו בארץ גלעד׃ .9
ובימי שאול עשו מלחמה עם ההגראים ויפלו בידם וישבו באהליהם על כל פני מזרח לגלעד׃ .10
ובני גד לנגדם ישבו בארץ הבשן עד סלכה׃ .11
יואל הראש ושפם המשנה ויעני ושפט בבשן׃ .12
ואחיהם לבית אבותיהם מיכאל ומשלם ושבע ויורי ויעכן וזיע ועבר שבעה׃ .13
אלה בני אביחיל בן חורי בן ירוח בן גלעד בן מיכאל בן ישישי בן יחדו בן בוז׃ .14
אחי בן עבדיאל בן גוני ראש לבית אבותם׃ .15
וישבו בגלעד בבשן ובבנתיה ובכל מגרשי שרון על תוצאותם׃ .16
כלם התיחשו בימי יותם מלך יהודה ובימי ירבעם מלך ישראל׃ .17
בני ראובן וגדי וחצי שבט מנשה מן בני חיל אנשים נשאי מגן וחרב ודרכי קשת ולמודי מלחמה ארבעים וארבעה אלף ושבע מאות וששים יצאי צבא׃ .18
ויעשו מלחמה עם ההגריאים ויטור ונפיש ונודב׃ .19
ויעזרו עליהם וינתנו בידם ההגריאים וכל שעמהם כי לאלהים זעקו במלחמה ונעתור להם כי בטחו בו׃ .20
וישבו מקניהם גמליהם חמשים אלף וצאן מאתים וחמשים אלף וחמורים אלפים ונפש אדם מאה אלף׃ .21
כי חללים רבים נפלו כי מהאלהים המלחמה וישבו תחתיהם עד הגלה׃ .22
ובני חצי שבט מנשה ישבו בארץ מבשן עד בעל חרמון ושניר והר חרמון המה רבו׃ .23
ואלה ראשי בית אבותם ועפר וישעי ואליאל ועזריאל וירמיה והודויה ויחדיאל אנשים גבורי חיל אנשי שמות ראשים לבית אבותם׃ .24
וימעלו באלהי אבותיהם ויזנו אחרי אלהי עמי הארץ אשר השמיד אלהים מפניהם׃ .25
ויער אלהי ישראל את רוח פול מלך אשור ואת רוח תלגת פלנסר מלך אשור ויגלם לראובני ולגדי ולחצי שבט מנשה ויביאם לחלח וחבור והרא ונהר גוזן עד היום הזה׃ .26

  1Chronicles 5/29