1Chronicles 27/29   

ובני ישראל למספרם ראשי האבות ושרי האלפים והמאות ושטריהם המשרתים את המלך לכל דבר המחלקות הבאה והיצאת חדש בחדש לכל חדשי השנה המחלקת האחת עשרים וארבעה אלף׃ .1
על המחלקת הראשונה לחדש הראשון ישבעם בן זבדיאל ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף׃ .2
מן בני פרץ הראש לכל שרי הצבאות לחדש הראשון׃ .3
ועל מחלקת החדש השני דודי האחוחי ומחלקתו ומקלות הנגיד ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף׃ .4
שר הצבא השלישי לחדש השלישי בניהו בן יהוידע הכהן ראש ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף׃ .5
הוא בניהו גבור השלשים ועל השלשים ומחלקתו עמיזבד בנו׃ .6
הרביעי לחדש הרביעי עשה אל אחי יואב וזבדיה בנו אחריו ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף׃ .7
החמישי לחדש החמישי השר שמהות היזרח ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף׃ .8
הששי לחדש הששי עירא בן עקש התקועי ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף׃ .9
השביעי לחדש השביעי חלץ הפלוני מן בני אפרים ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף׃ .10
השמיני לחדש השמיני סבכי החשתי לזרחי ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף׃ .11
התשיעי לחדש התשיעי אביעזר הענתתי לבנימיני ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף׃ .12
העשירי לחדש העשירי מהרי הנטופתי לזרחי ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף׃ .13
עשתי עשר לעשתי עשר החדש בניה הפרעתוני מן בני אפרים ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף׃ .14
השנים עשר לשנים עשר החדש חלדי הנטופתי לעתניאל ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף׃ .15
ועל שבטי ישראל לראובני נגיד אליעזר בן זכרי לשמעוני שפטיהו בן מעכה׃ .16
ללוי חשביה בן קמואל לאהרן צדוק׃ .17
ליהודה אליהו מאחי דויד ליששכר עמרי בן מיכאל׃ .18
לזבולן ישמעיהו בן עבדיהו לנפתלי ירימות בן עזריאל׃ .19
לבני אפרים הושע בן עזזיהו לחצי שבט מנשה יואל בן פדיהו׃ .20
לחצי המנשה גלעדה ידו בן זכריהו לבנימן יעשיאל בן אבנר׃ .21
לדן עזראל בן ירחם אלה שרי שבטי ישראל׃ .22
ולא נשא דויד מספרם למבן עשרים שנה ולמטה כי אמר יהוה להרבות את ישראל ככוכבי השמים׃ .23
יואב בן צרויה החל למנות ולא כלה ויהי בזאת קצף על ישראל ולא עלה המספר במספר דברי הימים למלך דויד׃ .24
ועל אצרות המלך עזמות בן עדיאל ועל האצרות בשדה בערים ובכפרים ובמגדלות יהונתן בן עזיהו׃ .25
ועל עשי מלאכת השדה לעבדת האדמה עזרי בן כלוב׃ .26
ועל הכרמים שמעי הרמתי ועל שבכרמים לאצרות היין זבדי השפמי׃ .27
ועל הזיתים והשקמים אשר בשפלה בעל חנן הגדרי ועל אצרות השמן יועש׃ .28
ועל הבקר הרעים בשרון שטרי השרוני ועל הבקר בעמקים שפט בן עדלי׃ .29
ועל הגמלים אוביל הישמעלי ועל האתנות יחדיהו המרנתי׃ .30
ועל הצאן יזיז ההגרי כל אלה שרי הרכוש אשר למלך דויד׃ .31
ויהונתן דוד דויד יועץ איש מבין וסופר הוא ויחיאל בן חכמוני עם בני המלך׃ .32
ואחיתפל יועץ למלך וחושי הארכי רע המלך׃ .33
ואחרי אחיתפל יהוידע בן בניהו ואביתר ושר צבא למלך יואב׃ .34

  1Chronicles 27/29