1Chronicles 26/29   

למחלקות לשערים לקרחים משלמיהו בן קרא מן בני אסף׃ .1
ולמשלמיהו בנים זכריהו הבכור ידיעאל השני זבדיהו השלישי יתניאל הרביעי׃ .2
עילם החמישי יהוחנן הששי אליהועיני השביעי׃ .3
ולעבד אדם בנים שמעיה הבכור יהוזבד השני יואח השלשי ושכר הרביעי ונתנאל החמישי׃ .4
עמיאל הששי יששכר השביעי פעלתי השמיני כי ברכו אלהים׃ .5
ולשמעיה בנו נולד בנים הממשלים לבית אביהם כי גבורי חיל המה׃ .6
בני שמעיה עתני ורפאל ועובד אלזבד אחיו בני חיל אליהו וסמכיהו׃ .7
כל אלה מבני עבד אדם המה ובניהם ואחיהם איש חיל בכח לעבדה ששים ושנים לעבד אדם׃ .8
ולמשלמיהו בנים ואחים בני חיל שמונה עשר׃ .9
ולחסה מן בני מררי בנים שמרי הראש כי לא היה בכור וישימהו אביהו לראש׃ .10
חלקיהו השני טבליהו השלשי זכריהו הרבעי כל בנים ואחים לחסה שלשה עשר׃ .11
לאלה מחלקות השערים לראשי הגברים משמרות לעמת אחיהם לשרת בבית יהוה׃ .12
ויפילו גורלות כקטן כגדול לבית אבותם לשער ושער׃ .13
ויפל הגורל מזרחה לשלמיהו וזכריהו בנו יועץ בשכל הפילו גורלות ויצא גורלו צפונה׃ .14
לעבד אדם נגבה ולבניו בית האספים׃ .15
לשפים ולחסה למערב עם שער שלכת במסלה העולה משמר לעמת משמר׃ .16
למזרח הלוים ששה לצפונה ליום ארבעה לנגבה ליום ארבעה ולאספים שנים שנים׃ .17
לפרבר למערב ארבעה למסלה שנים לפרבר׃ .18
אלה מחלקות השערים לבני הקרחי ולבני מררי׃ .19
והלוים אחיה על אוצרות בית האלהים ולאצרות הקדשים׃ .20
בני לעדן בני הגרשני ללעדן ראשי האבות ללעדן הגרשני יחיאלי׃ .21
בני יחיאלי זתם ויואל אחיו על אצרות בית יהוה׃ .22
לעמרמי ליצהרי לחברוני לעזיאלי׃ .23
ושבאל בן גרשום בן משה נגיד על האצרות׃ .24
ואחיו לאליעזר רחביהו בנו וישעיהו בנו וירם בנו וזכרי בנו ושלמות בנו׃ .25
הוא שלמות ואחיו על כל אצרות הקדשים אשר הקדיש דויד המלך וראשי האבות לשרי האלפים והמאות ושרי הצבא׃ .26
מן המלחמות ומן השלל הקדישו לחזק לבית יהוה׃ .27
וכל ההקדיש שמואל הראה ושאול בן קיש ואבנר בן נר ויואב בן צרויה כל המקדיש על יד שלמית ואחיו׃ .28
ליצהרי כנניהו ובניו למלאכה החיצונה על ישראל לשטרים ולשפטים׃ .29
לחברוני חשביהו ואחיו בני חיל אלף ושבע מאות על פקדת ישראל מעבר לירדן מערבה לכל מלאכת יהוה ולעבדת המלך׃ .30
לחברוני יריה הראש לחברוני לתלדתיו לאבות בשנת הארבעים למלכות דויד נדרשו וימצא בהם גבורי חיל ביעזיר גלעד׃ .31
ואחיו בני חיל אלפים ושבע מאות ראשי האבות ויפקידם דויד המלך על הראובני והגדי וחצי שבט המנשי לכל דבר האלהים ודבר המלך׃ .32

  1Chronicles 26/29