1Chronicles 25/29   

ויבדל דויד ושרי הצבא לעבדה לבני אסף והימן וידותון הנביאים בכנרות בנבלים ובמצלתים ויהי מספרם אנשי מלאכה לעבדתם׃ .1
לבני אסף זכור ויוסף ונתניה ואשראלה בני אסף על יד אסף הנבא על ידי המלך׃ .2
לידותון בני ידותון גדליהו וצרי וישעיהו חשביהו ומתתיהו ששה על ידי אביהם ידותון בכנור הנבא על הדות והלל ליהוה׃ .3
להימן בני הימן בקיהו מתניהו עזיאל שבואל וירימות חנניה חנני אליאתה גדלתי ורממתי עזר ישבקשה מלותי הותיר מחזיאות׃ .4
כל אלה בנים להימן חזה המלך בדברי האלהים להרים קרן ויתן האלהים להימן בנים ארבעה עשר ובנות שלוש׃ .5
כל אלה על ידי אביהם בשיר בית יהוה במצלתים נבלים וכנרות לעבדת בית האלהים על ידי המלך אסף וידותון והימן׃ .6
ויהי מספרם עם אחיהם מלמדי שיר ליהוה כל המבין מאתים שמונים ושמונה׃ .7
ויפילו גורלות משמרת לעמת כקטן כגדול מבין עם תלמיד׃ .8
ויצא הגורל הראשון לאסף ליוסף גדליהו השני הוא ואחיו ובניו שנים עשר׃ .9
השלשי זכור בניו ואחיו שנים עשר׃ .10
הרביעי ליצרי בניו ואחיו שנים עשר׃ .11
החמישי נתניהו בניו ואחיו שנים עשר׃ .12
הששי בקיהו בניו ואחיו שנים עשר׃ .13
השבעי ישראלה בניו ואחיו שנים עשר׃ .14
השמיני ישעיהו בניו ואחיו שנים עשר׃ .15
התשיעי מתניהו בניו ואחיו שנים עשר׃ .16
העשירי שמעי בניו ואחיו שנים עשר׃ .17
עשתי עשר עזראל בניו ואחיו שנים עשר׃ .18
השנים עשר לחשביה בניו ואחיו שנים עשר׃ .19
לשלשה עשר שובאל בניו ואחיו שנים עשר׃ .20
לארבעה עשר מתתיהו בניו ואחיו שנים עשר׃ .21
לחמשה עשר לירמות בניו ואחיו שנים עשר׃ .22
לששה עשר לחנניהו בניו ואחיו שנים עשר׃ .23
לשבעה עשר לישבקשה בניו ואחיו שנים עשר׃ .24
לשמונה עשר לחנני בניו ואחיו שנים עשר׃ .25
לתשעה עשר למלותי בניו ואחיו שנים עשר׃ .26
לעשרים לאליתה בניו ואחיו שנים עשר׃ .27
לאחד ועשרים להותיר בניו ואחיו שנים עשר׃ .28
לשנים ועשרים לגדלתי בניו ואחיו שנים עשר׃ .29
לשלשה ועשרים למחזיאות בניו ואחיו שנים עשר׃ .30
לארבעה ועשרים לרוממתי עזר בניו ואחיו שנים עשר׃ .31

  1Chronicles 25/29