1Chronicles 24/29   

ולבני אהרן מחלקותם בני אהרן נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר׃ .1
וימת נדב ואביהוא לפני אביהם ובנים לא היו להם ויכהנו אלעזר ואיתמר׃ .2
ויחלקם דויד וצדוק מן בני אלעזר ואחימלך מן בני איתמר לפקדתם בעבדתם׃ .3
וימצאו בני אלעזר רבים לראשי הגברים מן בני איתמר ויחלקום לבני אלעזר ראשים לבית אבות ששה עשר ולבני איתמר לבית אבותם שמונה׃ .4
ויחלקום בגורלות אלה עם אלה כי היו שרי קדש ושרי האלהים מבני אלעזר ובבני איתמר׃ .5
ויכתבם שמעיה בן נתנאל הסופר מן הלוי לפני המלך והשרים וצדוק הכהן ואחימלך בן אביתר וראשי האבות לכהנים וללוים בית אב אחד אחז לאלעזר ואחז אחז לאיתמר׃ .6
ויצא הגורל הראשון ליהויריב לידעיה השני׃ .7
לחרם השלישי לשערים הרבעי׃ .8
למלכיה החמישי למימן הששי׃ .9
להקוץ השבעי לאביה השמיני׃ .10
לישוע התשעי לשכניהו העשרי׃ .11
לאלישיב עשתי עשר ליקים שנים עשר׃ .12
לחפה שלשה עשר לישבאב ארבעה עשר׃ .13
לבלגה חמשה עשר לאמר ששה עשר׃ .14
לחזיר שבעה עשר להפצץ שמונה עשר׃ .15
לפתחיה תשעה עשר ליחזקאל העשרים׃ .16
ליכין אחד ועשרים לגמול שנים ועשרים׃ .17
לדליהו שלשה ועשרים למעזיהו ארבעה ועשרים׃ .18
אלה פקדתם לעבדתם לבוא לבית יהוה כמשפטם ביד אהרן אביהם כאשר צוהו יהוה אלהי ישראל׃ .19
ולבני לוי הנותרים לבני עמרם שובאל לבני שובאל יחדיהו׃ .20
לרחביהו לבני רחביהו הראש ישיה׃ .21
ליצהרי שלמות לבני שלמות יחת׃ .22
ובני יריהו אמריהו השני יחזיאל השלישי יקמעם הרביעי׃ .23
בני עזיאל מיכה לבני מיכה שמור׃ .24
אחי מיכה ישיה לבני ישיה זכריהו׃ .25
בני מררי מחלי ומושי בני יעזיהו בנו׃ .26
בני מררי ליעזיהו בנו ושהם וזכור ועברי׃ .27
למחלי אלעזר ולא היה לו בנים׃ .28
לקיש בני קיש ירחמאל׃ .29
ובני מושי מחלי ועדר וירימות אלה בני הלוים לבית אבתיהם׃ .30
ויפילו גם הם גורלות לעמת אחיהם בני אהרן לפני דויד המלך וצדוק ואחימלך וראשי האבות לכהנים וללוים אבות הראש לעמת אחיו הקטן׃ .31

  1Chronicles 24/29