1Chronicles 23/29   

ודויד זקן ושבע ימים וימלך את שלמה בנו על ישראל׃ .1
ויאסף את כל שרי ישראל והכהנים והלוים׃ .2
ויספרו הלוים מבן שלשים שנה ומעלה ויהי מספרם לגלגלתם לגברים שלשים ושמונה אלף׃ .3
מאלה לנצח על מלאכת בית יהוה עשרים וארבעה אלף ושטרים ושפטים ששת אלפים׃ .4
וארבעת אלפים שערים וארבעת אלפים מהללים ליהוה בכלים אשר עשיתי להלל׃ .5
ויחלקם דויד מחלקות לבני לוי לגרשון קהת ומררי׃ .6
לגרשני לעדן ושמעי׃ .7
בני לעדן הראש יחיאל וזתם ויואל שלשה׃ .8
בני שמעי שלמות וחזיאל והרן שלשה אלה ראשי האבות ללעדן׃ .9
ובני שמעי יחת זינא ויעוש ובריעה אלה בני שמעי ארבעה׃ .10
ויהי יחת הראש וזיזה השני ויעוש ובריעה לא הרבו בנים ויהיו לבית אב לפקדה אחת׃ .11
בני קהת עמרם יצהר חברון ועזיאל ארבעה׃ .12
בני עמרם אהרן ומשה ויבדל אהרן להקדישו קדש קדשים הוא ובניו עד עולם להקטיר לפני יהוה לשרתו ולברך בשמו עד עולם׃ .13
ומשה איש האלהים בניו יקראו על שבט הלוי׃ .14
בני משה גרשם ואליעזר׃ .15
בני גרשום שבואל הראש׃ .16
ויהיו בני אליעזר רחביה הראש ולא היה לאליעזר בנים אחרים ובני רחביה רבו למעלה׃ .17
בני יצהר שלמית הראש׃ .18
בני חברון יריהו הראש אמריה השני יחזיאל השלישי ויקמעם הרביעי׃ .19
בני עזיאל מיכה הראש וישיה השני׃ .20
בני מררי מחלי ומושי בני מחלי אלעזר וקיש׃ .21
וימת אלעזר ולא היו לו בנים כי אם בנות וישאום בני קיש אחיהם׃ .22
בני מושי מחלי ועדר וירמות שלשה׃ .23
אלה בני לוי לבית אבתיהם ראשי האבות לפקודיהם במספר שמות לגלגלתם עשה המלאכה לעבדת בית יהוה מבן עשרים שנה ומעלה׃ .24
כי אמר דויד הניח יהוה אלהי ישראל לעמו וישכן בירושלם עד לעולם׃ .25
וגם ללוים אין לשאת את המשכן ואת כל כליו לעבדתו׃ .26
כי בדברי דויד האחרנים המה מספר בני לוי מבן עשרים שנה ולמעלה׃ .27
כי מעמדם ליד בני אהרן לעבדת בית יהוה על החצרות ועל הלשכות ועל טהרת לכל קדש ומעשה עבדת בית האלהים׃ .28
וללחם המערכת ולסלת למנחה ולרקיקי המצות ולמחבת ולמרבכת ולכל משורה ומדה׃ .29
ולעמד בבקר בבקר להדות ולהלל ליהוה וכן לערב׃ .30
ולכל העלות עלות ליהוה לשבתות לחדשים ולמעדים במספר כמשפט עליהם תמיד לפני יהוה׃ .31
ושמרו את משמרת אהל מועד ואת משמרת הקדש ומשמרת בני אהרן אחיהם לעבדת בית יהוה׃ .32

  1Chronicles 23/29