1Chronicles 18/29   

ויהי אחרי כן ויך דויד את פלשתים ויכניעם ויקח את גת ובנתיה מיד פלשתים׃ .1
ויך את מואב ויהיו מואב עבדים לדויד נשאי מנחה׃ .2
ויך דויד את הדדעזר מלך צובה חמתה בלכתו להציב ידו בנהר פרת׃ .3
וילכד דויד ממנו אלף רכב ושבעת אלפים פרשים ועשרים אלף איש רגלי ויעקר דויד את כל הרכב ויותר ממנו מאה רכב׃ .4
ויבא ארם דרמשק לעזור להדדעזר מלך צובה ויך דויד בארם עשרים ושנים אלף איש׃ .5
וישם דויד בארם דרמשק ויהי ארם לדויד עבדים נשאי מנחה ויושע יהוה לדויד בכל אשר הלך׃ .6
ויקח דויד את שלטי הזהב אשר היו על עבדי הדדעזר ויביאם ירושלם׃ .7
ומטבחת ומכון ערי הדדעזר לקח דויד נחשת רבה מאד בה עשה שלמה את ים הנחשת ואת העמודים ואת כלי הנחשת׃ .8
וישמע תעו מלך חמת כי הכה דויד את כל חיל הדדעזר מלך צובה׃ .9
וישלח את הדורם בנו אל המלך דויד לשאול לו לשלום ולברכו על אשר נלחם בהדדעזר ויכהו כי איש מלחמות תעו היה הדדעזר וכל כלי זהב וכסף ונחשת׃ .10
גם אתם הקדיש המלך דויד ליהוה עם הכסף והזהב אשר נשא מכל הגוים מאדום וממואב ומבני עמון ומפלשתים ומעמלק׃ .11
ואבשי בן צרויה הכה את אדום בגיא המלח שמונה עשר אלף׃ .12
וישם באדום נציבים ויהיו כל אדום עבדים לדויד ויושע יהוה את דויד בכל אשר הלך׃ .13
וימלך דויד על כל ישראל ויהי עשה משפט וצדקה לכל עמו׃ .14
ויואב בן צרויה על הצבא ויהושפט בן אחילוד מזכיר׃ .15
וצדוק בן אחיטוב ואבימלך בן אביתר כהנים ושושא סופר׃ .16
ובניהו בן יהוידע על הכרתי והפלתי ובני דויד הראשנים ליד המלך׃ .17

  1Chronicles 18/29