1Chronicles 16/29   

ויביאו את ארון האלהים ויציגו אתו בתוך האהל אשר נטה לו דויד ויקריבו עלות ושלמים לפני האלהים׃ .1
ויכל דויד מהעלות העלה והשלמים ויברך את העם בשם יהוה׃ .2
ויחלק לכל איש ישראל מאיש ועד אשה לאיש ככר לחם ואשפר ואשישה׃ .3
ויתן לפני ארון יהוה מן הלוים משרתים ולהזכיר ולהודות ולהלל ליהוה אלהי ישראל׃ .4
אסף הראש ומשנהו זכריה יעיאל ושמירמות ויחיאל ומתתיה ואליאב ובניהו ועבד אדם ויעיאל בכלי נבלים ובכנרות ואסף במצלתים משמיע׃ .5
ובניהו ויחזיאל הכהנים בחצצרות תמיד לפני ארון ברית האלהים׃ .6
ביום ההוא אז נתן דויד בראש להדות ליהוה ביד אסף ואחיו׃ .7
הודו ליהוה קראו בשמו הודיעו בעמים עלילתיו׃ .8
שירו לו זמרו לו שיחו בכל נפלאתיו׃ .9
התהללו בשם קדשו ישמח לב מבקשי יהוה׃ .10
דרשו יהוה ועזו בקשו פניו תמיד׃ .11
זכרו נפלאתיו אשר עשה מפתיו ומשפטי פיהו׃ .12
זרע ישראל עבדו בני יעקב בחיריו׃ .13
הוא יהוה אלהינו בכל הארץ משפטיו׃ .14
זכרו לעולם בריתו דבר צוה לאלף דור׃ .15
אשר כרת את אברהם ושבועתו ליצחק׃ .16
ויעמידה ליעקב לחק לישראל ברית עולם׃ .17
לאמר לך אתן ארץ כנען חבל נחלתכם׃ .18
בהיותכם מתי מספר כמעט וגרים בה׃ .19
ויתהלכו מגוי אל גוי ומממלכה אל עם אחר׃ .20
לא הניח לאיש לעשקם ויוכח עליהם מלכים׃ .21
אל תגעו במשיחי ובנביאי אל תרעו׃ .22
שירו ליהוה כל הארץ בשרו מיום אל יום ישועתו׃ .23
ספרו בגוים את כבודו בכל העמים נפלאתיו׃ .24
כי גדול יהוה ומהלל מאד ונורא הוא על כל אלהים׃ .25
כי כל אלהי העמים אלילים ויהוה שמים עשה׃ .26
הוד והדר לפניו עז וחדוה במקמו׃ .27
הבו ליהוה משפחות עמים הבו ליהוה כבוד ועז׃ .28
הבו ליהוה כבוד שמו שאו מנחה ובאו לפניו השתחוו ליהוה בהדרת קדש׃ .29
חילו מלפניו כל הארץ אף תכון תבל בל תמוט׃ .30
ישמחו השמים ותגל הארץ ויאמרו בגוים יהוה מלך׃ .31
ירעם הים ומלואו יעלץ השדה וכל אשר בו׃ .32
אז ירננו עצי היער מלפני יהוה כי בא לשפוט את הארץ׃ .33
הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו׃ .34
ואמרו הושיענו אלהי ישענו וקבצנו והצילנו מן הגוים להדות לשם קדשך להשתבח בתהלתך׃ .35
ברוך יהוה אלהי ישראל מן העולם ועד העלם ויאמרו כל העם אמן והלל ליהוה׃ .36
ויעזב שם לפני ארון ברית יהוה לאסף ולאחיו לשרת לפני הארון תמיד לדבר יום ביומו׃ .37
ועבד אדם ואחיהם ששים ושמונה ועבד אדם בן ידיתון וחסה לשערים׃ .38
ואת צדוק הכהן ואחיו הכהנים לפני משכן יהוה בבמה אשר בגבעון׃ .39
להעלות עלות ליהוה על מזבח העלה תמיד לבקר ולערב ולכל הכתוב בתורת יהוה אשר צוה על ישראל׃ .40
ועמהם הימן וידותון ושאר הברורים אשר נקבו בשמות להדות ליהוה כי לעולם חסדו׃ .41
ועמהם הימן וידותון חצצרות ומצלתים למשמיעים וכלי שיר האלהים ובני ידותון לשער׃ .42
וילכו כל העם איש לביתו ויסב דויד לברך את ביתו׃ .43

  1Chronicles 16/29