1Chronicles 10/29   

ופלשתים נלחמו בישראל וינס איש ישראל מפני פלשתים ויפלו חללים בהר גלבע׃ .1
וידבקו פלשתים אחרי שאול ואחרי בניו ויכו פלשתים את יונתן ואת אבינדב ואת מלכי שוע בני שאול׃ .2
ותכבד המלחמה על שאול וימצאהו המורים בקשת ויחל מן היורים׃ .3
ויאמר שאול אל נשא כליו שלף חרבך ודקרני בה פן יבאו הערלים האלה והתעללו בי ולא אבה נשא כליו כי ירא מאד ויקח שאול את החרב ויפל עליה׃ .4
וירא נשא כליו כי מת שאול ויפל גם הוא על החרב וימת׃ .5
וימת שאול ושלשת בניו וכל ביתו יחדו מתו׃ .6
ויראו כל איש ישראל אשר בעמק כי נסו וכי מתו שאול ובניו ויעזבו עריהם וינסו ויבאו פלשתים וישבו בהם׃ .7
ויהי ממחרת ויבאו פלשתים לפשט את החללים וימצאו את שאול ואת בניו נפלים בהר גלבע׃ .8
ויפשיטהו וישאו את ראשו ואת כליו וישלחו בארץ פלשתים סביב לבשר את עצביהם ואת העם׃ .9
וישימו את כליו בית אלהיהם ואת גלגלתו תקעו בית דגון׃ .10
וישמעו כל יביש גלעד את כל אשר עשו פלשתים לשאול׃ .11
ויקומו כל איש חיל וישאו את גופת שאול ואת גופת בניו ויביאום יבישה ויקברו את עצמותיהם תחת האלה ביבש ויצומו שבעת ימים׃ .12
וימת שאול במעלו אשר מעל ביהוה על דבר יהוה אשר לא שמר וגם לשאול באוב לדרוש׃ .13
ולא דרש ביהוה וימיתהו ויסב את המלוכה לדויד בן ישי׃ .14

  1Chronicles 10/29