Nehemiah (12/13)  

1. Ja need olid preestrid ja leviidid, kes tulid tagasi koos Serubbaabeliga, Sealtieli pojaga, ja Jeesuaga: Seraja, Jeremija, Esra,
2. Amarja, Malluk, Hattus,
3. Sekanja, Rehum, Meremot,
4. Iddo, Ginnetoi, Abija,
5. Miijamin, Maadja, Bilga,
6. Semaja, Joojarib, Jedaja,
7. Sallu, Aamok, Hilkija, Jedaja; need olid preestrite ja nende vendade peamehed Jeesua päevil.
8. Ja leviidid olid: Jeesua, Binnui, Kadmiel, Seerebja, Juuda ja Mattanja, kes koos oma vendadega juhatas tänulaulu,
9. kuna Bakbukja ja Unni ning nende vennad teenistusel nendega vastamisi seisid.
10. Ja Jeesuale sündis Joojakim, ja Joojakimile sündis Eljasib, ja Eljasibile sündis Joojada,
11. ja Joojadale sündis Joonatan, ja Joonatanile sündis Jaddua.
12. Ja Joojakimi päevil olid need preestrid perekondade peameesteks: Serajal Meraja, Jeremijal Hananja,
13. Esral Mesullam, Amarjal Joohanan,
14. Mallukil Joonatan, Sebanjal Joosep,
15. Haarimil Adna, Merajotil Helkai,
16. Iddol Sakarja, Ginnetonil Mesullam,
17. Abijal Sikri, Minjaminil, Moadjal Piltai,
18. Bilgal Sammua, Semajal Joonatan,
19. Joojaribil Mattenai, Jedajal Ussi,
20. Sallail Kallai, Aamokil Eeber,
21. Hilkijal Hasabja, Jedajal Netaneel.
22. Leviidid: Eljasibi, Joojada, Joohanani ja Jaddua päevil on perekondade peamehed kirja pandud, nõndasamuti preestrid, kuni pärslase Daarjavese valitsemisajani.
23. Leevi pojad, perekondade peamehed, on ajaraamatusse kirja pandud Joohanani, Eljasibi poja päevini.
24. Ja leviitide peamehed olid: Hasabja, Seerebja ja Jeesua, Kadmieli poeg, ja nende vennad, kes olid nendega vastamisi kiitmas ja tänamas jumalamehe Taaveti käsu kohaselt, rühm vastavalt rühmale.
25. Mattanja, Bakbukja, Obadja, Mesullam, Talmon ja Akkub olid väravahoidjad, kes valvasid väravate varakambreid.
26. Need elasid Joojakimi, Joosadaki poja Jeesua päevil ja maavalitseja Nehemja ja preestri ning kirjatundja Esra päevil.
27. Ja kui Jeruusalemma müüri pühitseti, siis otsiti leviidid üles kõigist nende asupaikadest ja toodi Jeruusalemma, et pidada rõõmsat pühitsuspidu tänulaulude, simblite, naablite ja kanneldega.
28. Ja lauljate pojad kogunesid Jeruusalemma ümberkaudsest piirkonnast ja netofalaste küladest,
29. Beet-Gilgalist ja Geba ja Asmaveti väljadelt, sest lauljad olid endile ehitanud külasid ümber Jeruusalemma.
30. Preestrid ja leviidid puhastasid endid, nõndasamuti puhastasid nad rahva ning väravad ja müüri.
31. Siis ma käskisin Juuda vürste minna müüri peale, ja ma moodustasin kaks suurt laulukoori ja rongkäiku müüril paremale poole Sõnnikuvärava suunas,
32. ja nende järel käisid Hoosaja ning pooled Juuda vürstidest,
33. ja Asarja, Esra, Mesullam,
34. Juuda, Benjamin, Semaja ja Jeremija,
35. ja mõned preestrite pojad pasunatega: Sakarja, Joonatani poeg, kes oli Semaja poeg, kes oli Mattanja poeg, kes oli Miikaja poeg, kes oli Sakkuri poeg, kes oli Aasafi poeg,
36. ja tema vennad Semaja, Asarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netaneel, Juuda ja Hananai jumalamees Taaveti mänguriistadega; ja Esra, kirjatundja, käis nende ees.
37. Ja nad läksid Allikaväravast mööda, tõusid otseteed Taaveti linna astmeid pidi üles, mööda müürile viivat treppi ülalpool Taaveti koda, kuni Veeväravani ida pool.
38. Ja teine laulukoor, ja selle järel mina ja pool rahvast, läks müüril vastassuunas, Ahjutornist mööda kuni laia müürini,
39. Efraimi väravast mööda ja üle Vanavärava, Kalavärava, Hananeli torni ja Sajatorni Lambaväravani; nad peatusid Vahtkonnaväravas.
40. Siis asetusid mõlemad laulukoorid Jumala kotta, ka mina ja pooled ülemaist, kes koos minuga olid,
41. ja preestrid Eljakim, Maaseja, Minjamin, Miikaja, Eljoenai, Sakarja ja Hananja pasunatega,
42. ja Maaseja, Semaja, Eleasar, Ussi, Joohanan, Malkija, Eelam ja Eser. Lauljad laulsid ja Jisrahja oli juhatajaks.
43. Ja nad ohverdasid sel päeval suuri ohvreid ning olid rõõmsad, sest Jumal oli neile suure rõõmu valmistanud; ka naised ja lapsed rõõmustasid, ja Jeruusalemma rõõm oli kaugele kuuldav.
44. Sel päeval määrati mehed varakambrite ülemaiks; varakambrid olid tõstelõivude, uudsevilja ja kümniste jaoks, et nad neisse koguksid linnade põldudelt preestritele ja leviitidele kuuluvad seaduspärased osad, sest Juudal oli rõõm teenivaist preestreist ja leviitidest.
45. Nemad toimetasid nende Jumala teenistust ja puhastusteenistust, nõndasamuti lauljad ja väravahoidjad, nagu Taavet ja tema poeg Saalomon olid käskinud.
46. Sest juba muiste, Taaveti ja Aasafi päevil, oli lauljail juhataja, ja oli olemas kiitus- ja tänulaule Jumalale.
47. Ja kogu Iisrael andis Serubbaabeli päevil ja Nehemja päevil lauljaile ja väravahoidjaile neile kuuluva igapäevase osa; pühitsetud annid anti leviitidele ja leviidid andsid pühitsetud annid Aaroni poegadele.

  Nehemiah (12/13)