Nehemiah (11/13)  

1. Ja rahva vürstid asusid Jeruusalemma, aga muu rahvas heitis liisku, et üks kümnest läheks elama Jeruusalemma, pühasse linna, ja üheksa teistesse linnadesse.
2. Ja rahvas õnnistas kõiki neid mehi, kes vabatahtlikult läksid elama Jeruusalemma.
3. Ja need olid maa peamehed, kes elasid Jeruusalemmas; aga Juuda linnades elas igaüks oma pärandiosas, neile kuuluvais linnades: iisraellased, preestrid ja leviidid, templisulased ja Saalomoni orjade pojad.
4. Jeruusalemmas elas Juuda ja Benjamini poegi. Juuda poegadest: Ataja, Ussija poeg, kes oli Sakarja poeg, kes oli Amarja poeg, kes oli Sefatja poeg, kes oli Mahalaleli poeg Peretsi poegadest,
5. ja Maaseja, Baaruki poeg, kes oli Kol-Hose poeg, kes oli Hasaja poeg, kes oli Joojaribi poeg, kes oli Sakarja poeg, kes oli seelalase poeg.
6. Kõiki Jeruusalemmas elavaid Peretsi poegi oli nelisada kuuskümmend kaheksa vahvat meest.
7. Ja need olid Benjamini pojad: Sallu, Mesullami poeg, kes oli Joedi poeg, kes oli Pedaja poeg, kes oli Koolaja poeg, kes oli Maaseja poeg, kes oli Iitieli poeg, kes oli Jesaja poeg,
8. ja tema järel Gabbai ja Sallai - üheksasada kakskümmend kaheksa.
9. Ja Joel, Sikri poeg, oli nende ülevaataja, ja Juuda, Hassenua poeg, oli teine linnaülem.
10. Preestritest: Jedaja, Joojaribi poeg, Jaakin,
11. Seraja, Hilkija poeg, kes oli Mesullami poeg, kes oli Saadoki poeg, kes oli Merajoti poeg, kes oli Ahituubi poeg, Jumala koja eestseisja,
12. ja nende vennad, kes toimetasid templiteenistust - kaheksasada kakskümmend kaks; ja Adaja, Jerohami poeg, kes oli Pelalja poeg, kes oli Amsi poeg, kes oli Sakarja poeg, kes oli Pashuri poeg, kes oli Malkija poeg,
13. ja tema vennad, perekondade peamehed - kakssada nelikümmend kaks; ja Amassai, Asareli poeg, kes oli Ahsai poeg, kes oli Mesillemoti poeg, kes oli Immeri poeg,
14. ja nende vennad, vahvad mehed - sada kakskümmend kaheksa; nende ülevaataja oli Sabdiel, Gedolimi poeg.
15. Ja leviitidest: Semaja, Hassubi poeg, kes oli Asrikami poeg, kes oli Hasabja poeg, kes oli Bunni poeg;
16. Sabtai ja Joosabad, leviitide peameestest, kes olid Jumala koja välistööde ülevaatajad;
17. Mattanja, Miika poeg, kes oli Sabdi poeg, kes oli palvusel tänulaulu alustava laulujuhataja Aasafi poeg, ja Bakbukja, tema vendade hulgas teisel kohal olija, ja Abda, Sammua poeg, kes oli Gaalali poeg, kes oli Jedutuuni poeg.
18. Kõiki leviite pühas linnas oli kakssada kaheksakümmend neli.
19. Ja väravahoidjad olid: Akkub, Talmon ja nende vennad, kes valvasid väravaid - sada seitsekümmend kaks.
20. Ja ülejäänud Iisrael, preestrid ja leviidid olid kõigis Juuda linnades, igaüks oma pärisosas.
21. Ja templisulased elasid künkal; Siiha ja Gispa olid templisulaste ülemad.
22. Ja leviitide ülevaataja Jeruusalemmas oli Ussi, Baani poeg, kes oli Hasabja poeg, kes oli Mattanja poeg, kes oli Miika poeg Aasafi poegadest, kes laulsid Jumala koja teenistusel.
23. Sest nende kohta oli kuninga käsk ja kindel korraldus, kes nimelt iga päev pidid laulma.
24. Ja Petahja, Mesesabeli poeg, Serahi, Juuda poja poegadest, oli kuninga volinik kõiges, mis rahvasse puutus.
25. Ja nende põldude juures olevais asulais elas Juuda poegi Kirjat-Arbas ja selle tütarlinnades, Diibonis ja selle tütarlinnades, Jekabseelis ja selle külades,
26. Jeesuas, Mooladas, Beet-Peletis,
27. Hasar-Suualis, Beer-Sebas ja selle tütarlinnades,
28. Siklagis, Mekonas ja selle tütarlinnades,
29. Een-Rimmonis, Soras, Jarmutis,
30. Saanoahis, Adullamis ja nende külades, Laakises ja selle väljadel, Asekas ja selle tütarlinnades; nad lõid leeri üles Beer-Sebast Hinnomi oruni.
31. Ja Benjamini pojad asusid alates Gebast, Mikmasis, Ajjas, Peetelis ja selle tütarlinnades,
32. Anatotis, Noobis, Ananjas,
33. Haasoris, Raamas, Gittaimis,
34. Haadidis, Seboimis, Neballatis,
35. Loodis ja Oonos, Sepaorus.
36. Ja Juuda leviitide rühmad olid ka Benjamini maal.

  Nehemiah (11/13)