Nehemiah (10/13)  

1. Selle kõige tõttu me teeme ja kirjutame kindla lepingu, ja meie vürstid, meie leviidid ja meie preestrid kinnitavad seda pitseriga.
2. Ja pitseriga kinnitajad on: maavalitseja Nehemja, Hakalja poeg, ja Sidkija,
3. Seraja, Asarja, Jeremija,
4. Pashur, Amarja, Malkija,
5. Hattus, Sebanja, Malluk,
6. Haarim, Meremot, Obadja,
7. Taaniel, Ginneton, Baaruk,
8. Mesullam, Abija, Mijamin,
9. Maasja, Bilgai, Semaja - need on preestrid.
10. Ja leviidid on: Jeesua, Asanja poeg, Binnui, Heenadadi poegadest, Kadmiel,
11. ja nende vennad Sebanja, Hoodija, Keliita, Pelaja, Haanan,
12. Miika, Rehob, Hasabja,
13. Sakkur, Seerebja, Sebanja,
14. Hoodija, Baani, Beniinu.
15. Rahva peamehed on: Paros, Pahat-Moab, Eelam, Sattu, Baani,
16. Bunni, Asgad, Beebai,
17. Adonija, Bigvai, Aadin,
18. Aater, Hiskija, Assur,
19. Hoodija, Haasum, Beesai,
20. Haarif, Anatot, Neebai,
21. Magpias, Mesullam, Heesir,
22. Mesesabel, Saadok, Jaddua,
23. Pelatja, Haanan, Anaja,
24. Hoosea, Hananja, Hassub,
25. Halloohes, Pilha, Soobek,
26. Rehum, Hasabna, Maaseja,
27. Ahija, Haanan, Aanan,
28. Malluk, Haarim, Baana.
29. Ja ülejäänud rahvas, preestrid, leviidid, väravahoidjad, lauljad, templisulased ja kõik, kes olid end lahti öelnud teiste maade rahvaist Jumala Seaduse kasuks, nende naised, nende pojad ja tütred, kõik, kes olid võimelised aru saama,
30. need liitusid oma vägevamate vendadega ja võtsid needuse ja vande kinnitusel endile kohustuse käia Jumala Seaduse järgi, mis Jumala sulase Moosese läbi oli antud, ja tähele panna ning täita kõiki Issanda, meie Jumala käske, tema seadlusi ja määrusi:
31. 'Me ei anna oma tütreid maa rahvaile ega võta nende tütreid oma poegadele.
32. Ja kui maa rahvad toovad hingamispäeval müügiks kaupa ja kõiksugu vilja, siis me ei võta neilt seda hingamispäeval ega muul pühal päeval. Me loobume seitsmenda aasta saagist ja igasugusest võlanõudest.
33. Me võtame endile kohustuse anda kolmandik seeklit aastas meie Jumala koja teenistuse tarvis:
34. ohvrileibadeks, alaliseks roaohvriks ja alaliseks põletusohvriks, ohvreiks hingamispäevil, noorkuupäevil ja pühadel, pühadeks asjadeks, patuohvriks, et toimetada Iisraelile lepitust, ja igaks tegevuseks meie Jumala kojas.
35. Meie, preestrid, leviidid ja rahvas, oleme heitnud liisku puude muretsemiseks, nende toomiseks meie perekondade kaupa oma Jumala kojale igal aastal kindlaksmääratud ajal, põletamiseks Issanda, meie Jumala altaril, nagu Seaduses on kirjutatud.
36. Me kohustume tooma Jumala kotta igal aastal uudsevilja oma põldudelt ja uudsevilja kõigist puudest,
37. ja esmasündinud oma poegadest ja kariloomadest, nagu Seaduses on kirjutatud; ja kohustume tooma oma veiste ning lammaste ja kitsede esmasündinuid oma Jumala kotta preestritele, kes teenivad meie Jumala kojas.
38. Me toome ka parimat oma taignast ja oma tõstelõivudest, kõiksugu puude vilja, värsket veini ja õli preestritele meie Jumala koja kambrites; ja oma põldude kümnist leviitidele, neile leviitidele, kes koguvad kümnist kõigis meie põllutöölinnades.
39. Ja üks preester, Aaroni poegadest, olgu koos leviitidega, kui leviidid koguvad kümnist, ja leviidid peavad viima kümnise kümnisest meie Jumala kotta varaaida kambritesse.

  Nehemiah (10/13)