Exodus (6/40)  

1. Ja Issand ütles Moosesele: 'Nüüd sa saad näha, mida ma vaaraole teen; sest vägeva käe sunnil ta laseb nad minna ja vägeva käe sunnil ta ajab nad ära oma maalt.'
2. Ja Jumal rääkis Moosesega ning ütles temale: 'Mina olen Issand.
3. Mina olen ennast ilmutanud Aabrahamile, Iisakile ja Jaakobile Kõigeväelise Jumalana, aga oma nime Jahve ei ole ma neile teatavaks teinud.
4. Mina olen nendega teinud ka oma lepingu, et ma annan neile Kaananimaa, nende rännakute maa, kus nad on võõrana elanud.
5. Mina olen ka kuulnud Iisraeli laste ägamist, et egiptlased neid orjastavad, ja ma olen mõelnud oma lepingule.
6. Seepärast ütle Iisraeli lastele: Mina olen Issand ja mina viin teid ära egiptlaste teoorjuse alt; ma päästan teid nende orjatööst ja lunastan teid oma väljasirutatud käsivarrega ning suurte kohtupidamistega.
7. Mina võtan teid enesele rahvaks ja olen teile Jumalaks, ja teie peate tundma, et mina olen Issand, teie Jumal, kes teid viib välja egiptlaste teoorjusest.
8. Mina viin teid sellele maale, mille pärast ma oma käe üles tõstsin, et ma annan selle Aabrahamile, Iisakile ja Jaakobile. Mina annan selle teie omandiks, mina, Issand.'
9. Ja Mooses rääkis nõnda Iisraeli lastele, aga nemad ei kuulanud Moosest rõhutud meeleolu ja ränga orjuse tõttu.
10. Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
11. 'Mine ütle vaaraole, Egiptuse kuningale, et ta laseks Iisraeli lapsed oma maalt ära minna!'
12. Aga Mooses rääkis Issanda ees, öeldes: 'Vaata, Iisraeli lapsed ei kuula mind, kuidas siis vaarao mind kuulda võtab? Mina olen ju huultelt ümberlõikamata.'
13. Aga Issand rääkis Moosesega ja Aaroniga ning andis neile käsu minna Iisraeli laste ja vaarao, Egiptuse kuninga juurde, et viia Iisraeli lapsed Egiptusemaalt välja.
14. Need olid nende perekondade peamehed: Ruubeni, Iisraeli esmasündinu pojad olid: Hanok, Pallu, Hesron ja Karmi; need olid Ruubeni suguvõsad.
15. Siimeoni pojad olid Jemuel, Jaamin, Ohad, Jaakin, Sohar ja Saul, kaananlanna poeg; need olid Siimeoni suguvõsad.
16. Need olid Leevi poegade nimed nende sünnijärgluses: Geerson, Kehat ja Merari; ja Leevi eluaastaid oli sada kolmkümmend seitse aastat.
17. Geersoni pojad olid Libni ja Simei oma suguvõsade kaupa.
18. Kehati pojad olid Amram, Jishar, Hebron ja Ussiel; ja Kehati eluaastaid oli sada kolmkümmend kolm aastat.
19. Merari pojad olid Mahli ja Muusi; need olid Leevi suguvõsad oma sünnijärgluses.
20. Amram võttis enesele naiseks Jookebedi, oma isa õe, ja see tõi temale ilmale Aaroni ja Moosese; ja Amrami eluaastaid oli sada kolmkümmend seitse aastat.
21. Jishari pojad olid Korah, Nefeg ja Sikri.
22. Ussieli pojad olid Miisael, Elsafan ja Sitri.
23. Aaron võttis Eliseba, Amminadabi tütre, Nahsoni õe, enesele naiseks, ja see tõi temale ilmale Naadabi, Abihu, Eleasari ja Iitamari.
24. Korahi pojad olid Assir, Elkana ja Abiasaf; need olid korahlaste suguvõsad.
25. Eleasar, Aaroni poeg, võttis enesele naise Puutieli tütreist, ja see tõi temale ilmale Piinehasi; need olid leviitide perekondade peamehed nende suguvõsade kaupa.
26. Need olid Aaron ja Mooses, kellele Issand ütles: 'Viige Iisraeli lapsed nende väehulkade kaupa Egiptusemaalt välja!'
27. Nemad olid, kes rääkisid vaaraoga, Egiptuse kuningaga, et Iisraeli lapsi Egiptusest välja viia - Mooses ja Aaron.
28. Sel päeval, mil Issand rääkis Moosesega Egiptusemaal,
29. Issand rääkis Moosesele, öeldes: 'Mina olen Issand! Räägi vaaraole, Egiptuse kuningale kõike, mis ma sulle räägin!'
30. Ja Mooses ütles Issanda ees: 'Vaata, ma olen huultelt ümberlõikamata. Kuidas siis vaarao mind kuulda võtaks?'

  Exodus (6/40)