2Chronicles (35/36)  

1. Ja Joosija pidas Jeruusalemmas paasapüha Issanda auks; esimese kuu neljateistkümnendal päeval tapeti paasatall.
2. Tema seadis preestrid nende ametisse ja kinnitas nad Issanda koja teenistusse.
3. Ja ta ütles leviitidele, kes õpetasid kogu Iisraeli ja olid pühitsetud Issandale: 'Pange püha laegas kotta, mille Saalomon, Taaveti poeg, Iisraeli kuningas, on ehitanud; teil pole enam vaja seda õlgadel kanda. Teenige nüüd Issandat, oma Jumalat, ja tema rahvast Iisraeli!
4. Ja korraldage endid oma perekondade kaupa rühmadena Taaveti, Iisraeli kuninga eeskirja ja tema poja Saalomoni määruse järgi
5. ja astuge pühamusse - leviitide perekonnarühmad olgu vastavalt teie vendade, rahva poegade perekondade jaotusele -
6. ja tapke paasatall, pühitsege endid ja valmistage see oma vendadele, tehes, nagu Issand Moosese läbi on käskinud!'
7. Ja Joosija annetas rahva poegadele lambaid ja kitsi, lamba- ja kitsetallesid - kõik paasaohvreiks kõigile kohalviibijaile - arvult kolmkümmend tuhat, ja kolm tuhat veist; need olid kuninga omandist.
8. Ka tema vürstid annetasid vabatahtlikult rahvale, preestritele ja leviitidele; Hilkija, Sakarja ja Jehiel, Jumala koja eestseisjad, andsid preestritele paasaohvreiks kaks tuhat kuussada talle ja kolmsada veist.
9. Ja Konanja, ja Semaja ja Netaneel, tema vennad, ja Hasabja, Jeiel ja Joosabad, leviitide ülemad, annetasid leviitidele paasaohvreiks viis tuhat talle ja viissada veist.
10. Nõnda valmistuti teenistuseks. Siis asusid preestrid oma kohtadele, nõndasamuti leviidid rühmade kaupa, nagu kuningas oli käskinud,
11. ja nad tapsid paasatalle; preestrid piserdasid verd nende käest ja leviidid nülgisid.
12. Aga nad panid kõrvale põletusohvrid, mis nad pidid andma rahva poegade perekondadele rühmade kaupa ohverdamiseks Issandale, nõnda nagu Moosese raamatus on kirjutatud; ja nõndasamuti oli lugu veistega.
13. Ja nad küpsetasid paasatalle korra kohaselt tulel, pühitsetud annid aga keetsid nad pottides, padades ja pannidel, ja viisid need rutates kõigile rahva poegadele.
14. Seejärel nad valmistasid iseendile ja preestritele, sest preestrid, Aaroni pojad, olid ööni ohverdamas põletusohvreid ja rasvu; seepärast valmistasid leviidid iseendile ja preestritele, Aaroni poegadele.
15. Ja lauljad, Aasafi pojad, olid oma kohal Taaveti, Aasafi, Heemani ja kuninga nägija Jedutuuni käsu kohaselt; ja väravahoidjad olid igas väravas; neil ei olnud vaja oma teenistusest lahkuda, sest nende vennad leviidid valmistasid neile.
16. Nõnda korraldus kogu Issanda teenistus sel päeval - paasapüha pidamine ja põletusohvrite ohverdamine Issanda altaril - kuningas Joosija käsu kohaselt.
17. Ja kohal viibivad Iisraeli lapsed pidasid seekord paasapüha ja hapnemata leibade püha seitse päeva.
18. Niisugust paasapüha ei olnud Iisraelis peetud prohvet Saamueli päevist peale; sest ükski Iisraeli kuningaist ei olnud pidanud niisugust paasapüha, nagu pidasid Joosija, preestrid ja leviidid, kogu kohal viibiv Juuda ja Iisrael ja Jeruusalemma elanikud.
19. Joosija kaheksateistkümnendal valitsemisaastal peeti see paasapüha.
20. Pärast kõike seda, kui Joosija oli koja korda seadnud, tuli Egiptuse kuningas Neko sõdima Karkemise vastu Frati jõe ääres; ja Joosija läks temale vastu.
21. Aga see läkitas tema juurde saadikud ütlema: 'Mis on mul sinuga tegemist, Juuda kuningas? Ei ole ma täna tulnud sinu vastu, vaid selle soo vastu, kes minuga sõdib. Jumal on mind käskinud rutata. Jäta rahule Jumal, kes on minuga, et ta sind ei hävitaks!'
22. Aga Joosija ei hoidunud temast eemale, vaid muutis end tundmatuks, et temaga võidelda; ta ei kuulanud Neko sõnu, mis olid Jumala suust, vaid läks sõdima Megiddo orgu.
23. Aga kütid ambusid kuningas Joosijat; ja kuningas ütles oma sulastele: 'Viige mind ära, sest ma olen raskesti haavatud!'
24. Siis ta sulased tõstsid ta sõjavankrist teise vankrisse, mis tal oli, ja viisid ta Jeruusalemma. Ta suri ja ta maeti oma vanemate hauda. Ja kogu Juuda ja Jeruusalemm leinasid Joosijat.
25. Ja Jeremija tegi Joosija pärast nutulaulu; kõik lauljad ja lauljannad on oma nutulauludes rääkinud Joosijast kuni tänapäevani. See kujunes Iisraelis tavaks; ja vaata, need on Nutulauludes kirja pandud.
26. Ja muud Joosija lood ja tema vagad teod, mis vastasid Issanda Seaduse eeskirjale,
27. tema varasemad ja hilisemad lood, vaata, need on kirja pandud Iisraeli ja Juuda Kuningate raamatus.

  2Chronicles (35/36)