1Chronicles (3/29)  

1. Ja need olid Taaveti pojad, kes temale sündisid Hebronis: esmasündinu Amnon, jisreellannast Ahinoamist, teine Taaniel, karmellannast Abigailist,
2. kolmas Absalom, Gesuri kuninga Talmai tütre Maaka poeg, neljas Adonija, Haggiti poeg,
3. viies Sefatja, Abitalist, kuues Jitream, ta naisest Eglast.
4. Need kuus sündisid temale Hebronis, kus ta valitses seitse aastat ja kuus kuud. Ja Jeruusalemmas valitses ta kolmkümmend kolm aastat.
5. Ja need sündisid temale Jeruusalemmas: Simea, Soobab, Naatan ja Saalomon neljakesi Bat-Suuast, Ammieli tütrest;
6. ja Jibhar, Elisama, Elifelet,
7. Noga, Nefeg, Jaafia,
8. Elisama, Eljada, Elifelet - üheksa.
9. Need kõik olid Taaveti pojad, peale liignaiste poegade; ja Taamar oli nende õde.
10. Ja Saalomoni poeg oli Rehabeam; tema poeg oli Abija; tema poeg oli Aasa; tema poeg oli Joosafat;
11. tema poeg oli Jooram; tema poeg oli Ahasja; tema poeg oli Joas;
12. tema poeg oli Amasja; tema poeg oli Asarja; tema poeg oli Jootam;
13. tema poeg oli Aahas; tema poeg oli Hiskija; tema poeg oli Manasse;
14. tema poeg oli Aamon; tema poeg oli Joosija.
15. Ja Joosija pojad olid: esmasündinu Joohanan, teine Joojakim, kolmas Sidkija, neljas Sallum.
16. Ja Joojakimi pojad olid: tema poeg Jekonja; tema poeg Sidkija.
17. Ja vangistatud Jekonja pojad olid: tema poeg Sealtiel,
18. Malkiram, Pedaja, Senassar, Jekamja, Hoosama ja Nedabja.
19. Ja Pedaja pojad olid Serubbaabel ja Simei. Ja Serubbaabeli pojad olid Mesullam ja Hananja; nende õde oli Selomit;
20. ja Hasuba, Ohel, Berekja, Hasadja ja Juusab-Hesed viiekesi.
21. Ja Hananja pojad olid: Pelatja, Jesaja, Refaja pojad, Arnani pojad, Obadja pojad, Sekanja pojad.
22. Ja Sekanja poeg oli Semaja; ja Semaja pojad olid: Hattus, Jigal, Baariah, Nearja ja Saafat - kokku oli neid kuus.
23. Ja Nearja pojad olid: Eljoenai, Hiskija ja Asrikam kolmekesi.
24. Ja Eljoenai pojad olid: Hoodavja, Eljasib, Pelaja, Akkub, Joohanan, Delaja ja Anani seitsmekesi.

  1Chronicles (3/29)