1Chronicles (27/29)  

1. Äraloetud Iisraeli laste arv, perekondade peamehed, tuhande- ja sajapealikud, ja nende ülevaatajad, kuninga teenistujad kõiges, mis puutus rühmadesse, kes tulid ja läksid kuust kuusse kõigis aasta kuudes, igas rühmas kakskümmend neli tuhat meest:
2. esimese rühma ülem esimeses kuus oli Jaasobeam, Sabdieli poeg, ja tema rühma kuulus kakskümmend neli tuhat;
3. tema oli Peretsi järglasi ja oli kõigi väepealikute ülem esimeses kuus.
4. Ja teise kuu rühma ülem oli ahohlane Doodai; tema rühmas oli ka vürst Miklot ja tema rühma kuulus kakskümmend neli tuhat.
5. Kolmas väepealik kolmandas kuus oli Benaja, preester Joojada poeg, kui peamees; ja tema rühma kuulus kakskümmend neli tuhat.
6. See Benaja oli kangelane kolmekümne hulgas ja kolmekümne ülem; tema rühmas oli ta poeg Ammisabad.
7. Neljas neljandas kuus oli Asael, Joabi vend, ja tema järel ta poeg Sebadja; ja tema rühma kuulus kakskümmend neli tuhat.
8. Viies viiendas kuus oli pealik Samhut, jisrahlane; ja tema rühma kuulus kakskümmend neli tuhat.
9. Kuues kuuendas kuus oli tekoalane Iira, Ikkesi poeg; ja tema rühma kuulus kakskümmend neli tuhat.
10. Seitsmes seitsmendas kuus oli pelonlane Heles, Efraimi järglastest; ja tema rühma kuulus kakskümmend neli tuhat.
11. Kaheksas kaheksandas kuus oli huusalane Sibbekai serahlastest; ja tema rühma kuulus kakskümmend neli tuhat.
12. Üheksas üheksandas kuus oli anatotlane Abieser benjaminlastest; ja tema rühma kuulus kakskümmend neli tuhat.
13. Kümnes kümnendas kuus oli netofalane Mahrai serahlastest; ja tema rühma kuulus kakskümmend neli tuhat.
14. Üheteistkümnes üheteistkümnendas kuus oli piraatonlane Benaja Efraimi järglastest; ja tema rühma kuulus kakskümmend neli tuhat.
15. Kaheteistkümnes kaheteistkümnendas kuus oli netofalane Heldai, Otnielist põlvnev; ja tema rühma kuulus kakskümmend neli tuhat.
16. Ja Iisraeli suguharude eesotsas olid: ruubenlastel vürst Elieser, Sikri poeg; siimeonlastel Sefatja, Maaka poeg;
17. Leevil Hasabja, Kemueli poeg; Aaronil Saadok;
18. Juudal Elihu, Taaveti vend; Issaskaril Omri, Miikaeli poeg;
19. Sebulonil Jismaja, Obadja poeg; Naftalil Jerimot, Asrieli poeg;
20. Efraimi poegadel Hoosea, Asasja poeg; Manasse poolel suguharul Joel, Pedaja poeg;
21. poolel Manassel Gileadis Jiddo, Sakarja poeg; Benjaminil Jaasiel, Abneri poeg;
22. Daanil Asarel, Jerohami poeg. Need olid Iisraeli suguharude vürstid.
23. Aga Taavet ei lasknud ära lugeda neid, kes olid kahekümneaastased ja alla selle, sest Issand oli tõotanud teha Iisraeli nõnda paljuks, kui on taevatähti.
24. Joab, Seruja poeg, oli küll hakanud lugema, aga ei olnud lõpetanud, sest selle pärast tabas viha Iisraeli; ja nõnda ei tulnud see arv kuningas Taaveti Ajaraamatusse.
25. Kuninga varanduse ülevaataja oli Asmavet, Adieli poeg; põldudel, linnades, külades ja tornides olevate varanduste ülevaataja oli Joonatan, Ussija poeg.
26. Põllutööliste ja maaharijate ülevaataja oli Esri, Keluubi poeg.
27. Viinamägede ülevaataja oli raamalane Simei; viinamäesaaduste, veinitagavarade ülevaataja oli sifmilane Sabdi.
28. Õlipuude ja Madalmaal olevate metsviigipuude ülevaataja oli gederlane Baal-Haanan; õlitagavarade ülevaataja oli Joas.
29. Saaronis karjas käivate veiste ülevaataja oli saaronlane Sitrai; orgudes olevate veiste ülevaataja oli Saafat, Adlai poeg.
30. Kaamelite ülevaataja oli ismaeliit Oobil; emaeeslite ülevaataja oli meeronotlane Jehdeja.
31. Lammaste ja kitsede ülevaataja oli hagrilane Jaasis. Need kõik olid kuningas Taaveti varanduse valitsejad.
32. Joonatan, Taaveti lell, tark mees ja kirjatundja, oli nõunik; Jehiel, Hakmoni poeg, oli kuninga poegade juures.
33. Ahitofel oli kuninga nõuandja; arklane Huusai oli kuninga sõber.
34. Pärast Ahitofelit olid Joojada, Benaja poeg, ja Ebjatar; kuninga väepealik oli Joab.

  1Chronicles (27/29)