1Chronicles (24/29)  

1. Ja Aaroni poegadel olid oma rühmad. Aaroni pojad olid Naadab, Abihu, Eleasar ja Iitamar.
2. Aga Naadab ja Abihu surid enne kui nende isa ja neil ei olnud poegi; nõnda teenisid ainult Eleasar ja Iitamar preestritena.
3. Ja Taavet koos Saadokiga Eleasari poegadest ja Ahimelekiga Iitamari poegadest jaotas need rühmadesse nende teenistuse kohaselt.
4. Kui leiti, et Eleasari poegi oli meeste peade poolest rohkem kui Iitamari poegi, siis jaotati nad nõnda, et Eleasari pojad said perekondadele kuusteist peameest ja Iitamari pojad oma perekondadele kaheksa.
5. Nad jaotati liisu läbi, niihästi ühed kui teised, sest pühi vürste ja Jumala vürste oli nii Eleasari poegadest kui Iitamari poegadest.
6. Ja Semaja, Netaneeli poeg, kirjutaja, kes oli Leevi soost, kirjutas nad üles kuninga, vürstide, preester Saadoki, Ahimeleki, Ebjatari poja ning preestrite ja leviitide perekondade peameeste juuresolekul: Eleasarile tõmmati liisuga üks perekond, tõmmati veel kord, ja siis tõmmati Iitamarile.
7. Ja esimene liisk tuli Joojaribile, teine Jedajale,
8. kolmas Haarimile, neljas Seorimile,
9. viies Malkijale, kuues Mijaminile,
10. seitsmes Hakkosile, kaheksas Abijale,
11. üheksas Jeesuale, kümnes Sekanjale,
12. üheteistkümnes Eljasibile, kaheteistkümnes Jaakimile,
13. kolmeteistkümnes Huppale, neljateistkümnes Jesebabile,
14. viieteistkümnes Bilgale, kuueteistkümnes Immerile,
15. seitsmeteistkümnes Heesirile, kaheksateistkümnes Pitsesile,
16. üheksateistkümnes Petahjale, kahekümnes Jeheskelile,
17. kahekümne esimene Jaakinile, kahekümne teine Gaamulile,
18. kahekümne kolmas Delajale, kahekümne neljas Maasjale.
19. Need olid nende teenistusrühmad, kui nad Issanda kotta läksid oma isa Aaroni korra kohaselt, nõnda nagu Issand, Iisraeli Jumal, temale käsu oli andnud.
20. Ja ülejäänud Leevi poegade kohta: Amrami poegi oli Suubael; Suubaeli poegi oli Jehdeja.
21. Rehabja kohta: Rehabja poegi oli Jissija, peamees.
22. Jisharlastest Selomot; Selomoti poegi oli Jahat.
23. Hebroni pojad olid: Jerija oli peamees, Amarja teine, Jahasiel kolmas, Jekameam neljas.
24. Ussieli poegi oli Miika, Miika poegi oli Saamir.
25. Miika vend oli Jissija; Jissija poegi oli Sakarja.
26. Merari pojad olid Mahli ja Muusi; tema poegi oli ka ta poeg Jaasija.
27. Merari järeltulijad tema pojast Jaasijast olid Soham, Sakkur ja Ibri.
28. Mahlist põlvnes Eleasar, aga temal ei olnud poegi.
29. Kiisist põlvnes Jerahmeel, Kiisi poegi.
30. Ja Muusi pojad olid Mahli, Eeder ja Jerimot. Need olid Leevi järeltulijad oma perekondade kaupa.
31. Ja nemadki heitsid liisku, niihästi perekonnapea kui tema noorem vend, nõnda nagu nende vennad Aaroni pojad kuningas Taaveti, Saadoki ja Ahimeleki, preestrite ja leviitide perekondade peameeste juuresolekul.

  1Chronicles (24/29)