Psalms (34/150)  

1. De David, kiam li ŝajnigis sin freneza antaŭ Abimeleĥ, kaj tiu lin forpelis kaj li foriris. Mi gloros la Eternulon en ĉiu tempo; Ĉiam laŭdo por Li estos en mia buŝo.
2. Per la Eternulo gloriĝas mia animo; La humiluloj aŭdu kaj ĝoju.
3. Gloru la Eternulon kun mi, Kaj ni altigu kune Lian nomon.
4. Mi serĉis la Eternulon, kaj Li respondis al mi, Kaj de ĉiuj miaj danĝeroj Li savis min.
5. Kiuj rigardas al Li, ricevas lumon, Kaj ilia vizaĝo ne kovriĝos per honto.
6. Jen ĉi tiu mizerulo vokis, kaj la Eternulo aŭdis, Kaj de ĉiuj liaj mizeroj Li savis lin.
7. Anĝelo de la Eternulo postenas ĉirkaŭ tiuj, kiuj Lin timas, Kaj Li ilin savas.
8. Provu kaj vidu, kiel bona estas la Eternulo; Feliĉa estas la homo, kiu Lin fidas.
9. Timu la Eternulon, Liaj sanktuloj; Ĉar nenio mankas al tiuj, kiuj Lin timas.
10. Leonidoj estas senhavaj kaj malsataj; Sed kiuj serĉas la Eternulon, tiuj havas mankon en nenia bono.
11. Venu, infanoj, aŭskultu min; Pri timo antaŭ la Eternulo mi vin instruos.
12. Kiu ajn vi estas, homo, Kiu deziras vivon kaj amas multajn kaj bonajn tagojn:
13. Gardu vian langon kontraŭ malbono, Kaj vian buŝon kontraŭ mensoga parolo;
14. Dekliniĝu de malbono kaj faru bonon, Serĉu pacon kaj ĉasu ĝin.
15. La okuloj de la Eternulo estas turnitaj al la piuloj, Kaj Liaj oreloj al iliaj krioj.
16. La vizaĝo de la Eternulo estas kontraŭ tiuj, kiuj faras malbonon, Por ekstermi de la tero la memoron pri ili.
17. Oni krias, kaj la Eternulo aŭdas, Kaj de ĉiuj iliaj mizeroj Li ilin savas.
18. Proksima estas la Eternulo al tiuj, kies koro estas rompita, Kaj la spirite suferantajn Li helpas.
19. Multaj estas la suferoj de piulo; Sed de ĉiuj la Eternulo lin savas.
20. Li gardas ĉiujn liajn ostojn; Eĉ unu el ili ne rompiĝos.
21. La malbonulon mortigos la malbono; Kaj la malamantoj de piulo pereos.
22. La Eternulo liberigas la animon de Siaj sklavoj; Kaj ne pereos ĉiuj, kiuj Lin fidas.

  Psalms (34/150)