Proverbs (24/31)  

1. Ne sekvu malbonajn homojn, Kaj ne deziru esti kun ili;
2. Ĉar ilia koro pensas pri perfortaĵo, Kaj ilia buŝo parolas malbonaĵon.
3. Per saĝo konstruiĝas domo, Kaj per prudento ĝi fortikiĝas;
4. Kaj per sciado la ĉambroj pleniĝas Per ĉia havo grandvalora kaj agrabla.
5. Homo saĝa havas forton, Kaj homo prudenta estas potenca.
6. Kun pripenso faru militon; Kaj venko venas per multe da konsilantoj.
7. Tro alta estas la saĝo por malsaĝulo; Ĉe la pordego li ne malfermos sian buŝon.
8. Kiu intencas fari malbonon, Tiun oni nomas maliculo.
9. Malico de malsaĝulo estas peko; Kaj blasfemanto estas abomenaĵo por homo.
10. Se vi montriĝis malforta en tago de mizero, Via forto estas ja malgranda.
11. Savu tiujn, kiujn oni prenis por mortigi, Kaj ne fortiriĝu de tiuj, kiuj estas kondamnitaj al morto.
12. Se vi diras:Ni tion ne sciis, La esploranto de koroj ja komprenas, Kaj la gardanto de via animo ja scias, Kaj Li redonas al homo laŭ liaj faroj.
13. Manĝu, mia filo, mielon, ĉar ĝi estas bona; Kaj la mieltavolo estas dolĉa por via gorĝo;
14. Tia estas por via animo la sciado de saĝo, se vi ĝin trovis, Kaj ekzistas estonteco, kaj via espero ne pereos.
15. Ne insidu, ho malvirtulo, kontraŭ la domo de virtulo; Ne ataku lian ripozejon;
16. Ĉar sep fojojn virtulo falos, kaj tamen leviĝos; Sed malvirtuloj implikiĝas en la malfeliĉo.
17. Kiam falas via malamiko, ne ĝoju, Kaj ĉe lia malfeliĉo via koro ne plezuriĝu;
18. Ĉar eble la Eternulo vidos, kaj tio ne plaĉos al Li, Kaj Li returnos de li Sian koleron.
19. Ne koleru kontraŭ malbonfarantoj, Kaj ne enviu la malvirtulojn;
20. Ĉar la malbonulo ne havos estontecon; La lumilo de malvirtuloj estingiĝos.
21. Timu, mia filo, la Eternulon kaj la reĝon; Kun ribeluloj ne komunikiĝu.
22. Ĉar subite venos ilia pereo; Kaj kiu scias, kiam venos la puno de ambaŭ?
23. Ankaŭ ĉi tio estas vortoj de saĝuloj: Konsideri personojn ĉe juĝado estas ne bone.
24. Kiu diras al malvirtulo:Vi estas virtulo, Tiun malbenos popoloj, tiun malamos gentoj.
25. Sed kiuj faras riproĉojn, tiuj plaĉas, Kaj sur ilin venos bona beno.
26. Kiu respondas ĝustajn vortojn, Tiu kisas per la lipoj.
27. Plenumu vian laboron ekstere, Pretigu ĉion sur via kampo; Kaj poste aranĝu vian domon.
28. Ne atestu sen kaŭzo kontraŭ via proksimulo; Ĉu vi trompus per via buŝo?
29. Ne diru:Kiel li agis kontraŭ mi, tiel mi agos kontraŭ li; Mi redonos al la homo laŭ lia faro.
30. Mi pasis tra kampo de homo maldiligenta Kaj tra vinberĝardeno de sensaĝulo;
31. Kaj jen ĉie elkreskis urtiko, Ĉio estas kovrita de dornoj, Kaj la ŝtona muro estas detruita.
32. Kaj kiam mi vidis, mi prenis ĝin en mian koron, Mi rigardis, kaj ricevis instruon:
33. Iom da dormo, iom da dormeto, Iom da kunmeto de la manoj por kuŝado;
34. Kaj venos via malriĉeco kiel rabisto, Kaj via senhaveco kiel viro armita.

  Proverbs (24/31)