Proverbs (13/31)  

1. Saĝa filo lernas de la patro; Sed mokanto ne aŭskultas moralinstruon.
2. La frukto de la buŝo donas al homo bonan manĝon; Sed la deziro de krimuloj estas perforto.
3. Kiu gardas sian buŝon, tiu gardas sian animon; Kiu tro malfermas sian buŝon, tiu pereas.
4. La animo de maldiligentulo deziras, kaj ne ricevas; Sed la animo de diligentuloj satiĝas.
5. Vorton malveran virtulo malamas; Sed malvirtulo agas abomene kaj venas al honto.
6. La virto gardas tiun, kiu iras ĝustan vojon; Sed la malvirto pereigas pekulon.
7. Unu ŝajnigas sin riĉa, havante nenion; Alia ŝajnigas sin malriĉa, havante grandan riĉecon.
8. Per sia riĉeco homo savas sian animon; Sed malriĉulo ne aŭskultas atentigon.
9. La lumo de virtuloj brilegas; Sed la lumilo de malvirtuloj estingiĝos.
10. Nur de malhumileco venas malpaco; Sed la akceptantaj konsilojn havas saĝon.
11. Riĉeco rapide akirita malgrandiĝas; Sed kion oni kolektas per laboro, tio multiĝas.
12. Espero prokrastata dolorigas la koron; Sed plenumita deziro estas arbo de vivo.
13. Kiu malŝatas diron, tiu malutilas al si mem; Sed respektanta ordonon estos rekompencita.
14. Instruo de saĝulo estas fonto de vivo, Por evitigi la retojn de la morto.
15. Bona prudento plaĉigas; Sed la vojo de perfiduloj estas malglata.
16. Ĉiu prudentulo agas konscie; Sed malsaĝulo elmontras malsaĝecon.
17. Malbona sendito falas en malfeliĉon; Sed sendito fidela sanigas.
18. Malriĉa kaj hontigata estos tiu, kiu forpuŝas instruon; Sed kiu observas instruon, tiu estos estimata.
19. Deziro plenumita estas agrabla por la animo; Sed malagrable por la malsaĝuloj estas deturni sin de malbono.
20. Kiu iras kun saĝuloj, tiu estos saĝa; Sed kamarado de malsaĝuloj suferos doloron.
21. Pekulojn persekutas malbono; Sed virtulojn rekompencas bono.
22. Bonulo heredigas la nepojn; Kaj por virtulo konserviĝas la havo de pekulo.
23. Multe da manĝaĵo estas sur la kampo de malriĉuloj; Sed multaj pereas pro manko de justeco.
24. Kiu ŝparas sian vergon, tiu malamas sian filon; Sed kiu lin amas, tiu baldaŭ lin punas.
25. Virtulo manĝas, por satigi sian animon; Sed la ventro de malvirtuloj havas mankon.

  Proverbs (13/31)