John (18/21)  

1. Parolinte tiujn vortojn, Jesuo foriris kun siaj disĉiploj trans la torenton Kidron, kie estis ĝardeno, en kiun li eniris kune kun siaj disĉiploj.
2. Kaj Judas, lia perfidanto, konis la lokon; ĉar Jesuo ofte venis tien kun siaj disĉiploj.
3. Judas do, ricevinte la kohorton kaj oficistojn, senditajn de la ĉefpastroj kaj Fariseoj, venis tien kun lanternoj kaj torĉoj kaj bataliloj.
4. Jesuo do, sciante ĉion, kio venos al li, paŝis antaŭen, kaj diris al ili:Kiun vi serĉas?
5. Ili respondis al li:Jesuon Nazaretan. Jesuo respondis:Mi estas tiu. Kaj Judas, lia perfidanto, staris kun ili.
6. Kiam do li diris al ili:Mi estas tiu, ili malantaŭen ekpaŝis kaj falis sur la teron.
7. Tiam denove li demandis ilin:Kiun vi serĉas? Ili diris:Jesuon Nazaretan.
8. Jesuo respondis:Mi ĵus diris al vi, ke mi estas tiu; se do vi min serĉas, lasu ĉi tiujn foriri;
9. por ke plenumiĝu la vorto, kiun li diris:El tiuj, kiujn Vi donis al mi, mi perdis neniun.
10. Simon Petro do, havante glavon, eltiris ĝin, kaj frapis sklavon de la ĉefpastro kaj detranĉis lian dekstran orelon. La nomo de la sklavo estis Malĥo.
11. Jesuo do diris al Petro:Metu la glavon en ĝian ingon; la kalikon, kiun la Patro donis al mi, ĉu mi ne trinkos?
12. La kohorto kaj la milestro kaj la oficistoj de la Judoj kaptis do Jesuon kaj ligis lin,
13. kaj kondukis lin unue al Anas; ĉar ĉi tiu estis bopatro de Kajafas, kiu estis ĉefpastro en tiu jaro.
14. Kajafas estis tiu, kiu donis konsilon al la Judoj, ke estos bone, ke unu homo mortu por la popolo.
15. Kaj Simon Petro sekvis Jesuon, kaj ankaŭ alia disĉiplo. Ĉi tiu disĉiplo estis konata de la ĉefpastro, kaj eniris kun Jesuo en la korton de la ĉefpastro;
16. sed Petro staris ekstere apud la pordo. Kaj la alia disĉiplo, kiu estis konata de la ĉefpastro, eliris kaj parolis kun la pordistino, kaj enirigis Petron.
17. La sklavino pordistino diris al Petro:Ĉu vi ne estas ankaŭ el la disĉiploj de tiu homo? Li diris:Mi ne estas.
18. La sklavoj kaj la oficistoj, farinte karban fajron (ĉar estis malvarme), staris kaj sin varmigis; Petro ankaŭ estis kun ili, starante kaj sin varmigante.
19. La ĉefpastro demandis Jesuon pri liaj disĉiploj kaj pri lia instruado.
20. Jesuo respondis al li:Mi parolis malkaŝe al la mondo; mi ĉiam instruis en la sinagogoj kaj en la templo, kie ĉiuj Judoj kunvenas; kaj sekrete mi nenion parolis.
21. Kial vi min demandas? demandu tiujn, kiuj aŭdis, kion mi parolis al ili; ili ja scias, kion mi diris.
22. Kaj kiam li parolis tion, unu el la apude starantaj oficistoj per la manplato frapis Jesuon, dirante:Ĉu tiel vi respondas al la ĉefpastro?
23. Respondis Jesuo al li:Se mi malbone parolis, atestu pri la malbono; sed se bone, kial vi min frapas?
24. Anas sendis lin ligitan al la ĉefpastro Kajafas.
25. Simon Petro staris kaj sin varmigis. Oni do diris al li:Ĉu vi estas unu el liaj disĉiploj? Li neis, dirante:Mi ne estas.
26. Unu el la sklavoj de la ĉefpastro, estante parenco de tiu, kies orelon Petro detranĉis, diris:Ĉu mi ne vidis vin kun li en la ĝardeno?
27. Petro do denove neis; kaj tuj la koko ekkriis.
28. Kaj oni kondukis Jesuon de Kajafas en la palacon; estis frumatene; kaj ili ne eniris en la palacon, por ke ili ne malpuriĝu, sed povu manĝi la Paskon.
29. Pilato do eliris al ili, kaj diris:Kian akuzon vi prezentas kontraŭ ĉi tiu viro?
30. Ili respondis kaj diris al li:Se li ne estus malbonfaranto, ni ne transdonus lin al vi.
31. Pilato do diris al ili:Vi mem prenu lin, kaj juĝu lin laŭ via leĝo. La Judoj diris al li:Ne estas permesate al ni mortigi homon;
32. por ke plenumiĝu la vorto de Jesuo, kiun li parolis, montrante, per kia morto li mortos.
33. Pilato do reeniris en la palacon, kaj alvokis Jesuon, kaj diris al li:Ĉu vi estas la Reĝo de la Judoj?
34. Jesuo respondis:Ĉu vi tion diras de vi mem, aŭ ĉu aliaj diris ĝin al vi pri mi?
35. Pilato respondis:Ĉu mi estas Judo? Via propra nacio kaj la ĉefpastroj transdonis vin al mi; kion vi faris?
36. Jesuo respondis:Mia regno ne estas el ĉi tiu mondo; se mia regno estus el ĉi tiu mondo, miaj servantoj bataladus, por ke mi ne transdoniĝu al la Judoj; sed nun mia regno ne estas el ĉi tie.
37. Pilato demandis lin:Ĉu vi do estas reĝo? Jesuo respondis:Vi diras, ke mi estas reĝo. Por tio mi naskiĝis kaj venis en la mondon, ke mi atestu pri la vero. Ĉiu, kiu estas el la vero, aŭskultas mian voĉon.
38. Pilato diris al li:Kio estas la vero? Kaj dirinte tion, li eliris denove al la Judoj, kaj diris al ili:Mi trovas en li nenian kulpon.
39. Sed estas ĉe vi kutime, ke mi liberigu al vi unu dum la Pasko:ĉu vi do volas, ke mi liberigu al vi la Reĝon de la Judoj?
40. Kaj ili kriis denove, dirante:Ne ĉi tiun, sed Barabason. Barabas estis rabisto.

  John (18/21)