Psalms (82/150)  

1. Een psalm van Asaf. God staat in de vergadering Godes; Hij oordeelt in het midden der goden;
2. Hoe lang zult gijlieden onrecht oordelen, en het aangezicht der goddelozen aannemen? Sela.
3. Doet recht den arme en den wees; rechtvaardigt den verdrukte en den arme.
4. Verlost den arme en den behoeftige, rukt hem uit der goddelozen hand.
5. Zij weten niet, en verstaan niet; zij wandelen steeds in duisternis; dies wankelen alle fondamenten der aarde.
6. Ik heb wel gezegd: Gij zijt goden; en gij zijt allen kinderen des Allerhoogsten;
7. Nochtans zult gij sterven als een mens; en als een van de vorsten zult gij vallen.
8. Sta op, o God! oordeel het aardrijk, want Gij bezit alle natien.

  Psalms (82/150)