Proverbs (31/31)    

1. De woorden van de koning Lemuel; de last, maarmede zijn moeder hem onderwees.
2. Wat, o mijn zoon, en wat, o zoon mijns buiks? ja, wat, o zoon mijner geloften?
3. Geeft aan de vrouwen uw vermogen niet, noch uw wegen, om koningen te verdelgen.
4. Het komt den koningen niet toe, o Lemuel! het komt den koningen niet toe wijn te drinken, en den prinsen, sterken drank te begeren;
5. Opdat hij niet drinke, en het gezette vergete, en de rechtzaak van alle verdrukten verandere.
6. Geeft sterken drank dengene, die verloren gaat, en wijn dengenen, die bitterlijk bedroefd van ziel zijn;
7. Dat hij drinke, en zijn armoede vergete, en zijner moeite niet meer gedenke.
8. Open uw mond voor den stomme, voor de rechtzaak van allen, die omkomen zouden.
9. Open uw mond; oordeel gerechtelijk, en doe den verdrukte en nooddruftige recht.
10. Aleph. Wie zal een deugdelijke huisvrouw vinden? Want haar waardij is verre boven de robijnen.
11. Beth. Het hart haars heren vertrouwt op haar, zodat hem geen goed zal ontbreken.
12. Gimel. Zij doet hem goed en geen kwaad, al de dagen haars levens.
13. Daleth. Zij zoekt wol en vlas, en werkt met lust harer handen.
14. He. Zij is als de schepen eens koopmans; zij doet haar brood van verre komen.
15. Vau. En zij staat op, als het nog nacht is, en geeft haar huis spijze, en haar dienstmaagden het bescheiden deel.
16. Zain. Zij denkt om een akker, en krijgt hem; van de vrucht harer handen plant zij een wijngaard.
17. Cheth. Zij gordt haar lenden met kracht, en zij versterkt haar armen.
18. Teth. Zij smaakt, dat haar koophandel goed is; haar lamp gaat des nachts niet uit.
19. Jod. Zij steekt haar handen uit naar de spil, en haar handpalmen vatten den spinrok.
20. Caph. Zij breidt haar handpalm uit tot den ellendige; en zij steekt haar handen uit tot den nooddruftige.
21. Lamed. Zij vreest voor haar huis niet vanwege de sneeuw; want haar ganse huis is met dubbele klederen gekleed.
22. Mem. Zij maakt voor zich tapijtsieraad; haar kleding is fijn linnen en purper.
23. Nun. Haar man is bekend in de poorten, als hij zit met de oudsten des lands.
24. Samech. Zij maakt fijn lijnwaad en verkoopt het; en zij levert den koopman gordelen.
25. Ain. Sterkte en heerlijkheid zijn haar kleding; en zij lacht over den nakomenden dag.
26. Pe. Zij doet haar mond open met wijsheid; en op haar tong is leer der goeddadigheid.
27. Tsade. Zij beschouwt de gangen van haar huis; en het brood der luiheid eet zij niet.
28. Koph. Haar kinderen staan op, en roemen haar welgelukzalig; ook haar man, en hij prijst haar, zeggende:
29. Resch. Vele dochteren hebben deugdelijke gehandeld; maar gij gaat die allen te boven.
30. Schin. De bevalligheid is bedrog, en de schoonheid ijdelheid; maar een vrouw, die den HEERE vreest, die zal geprezen worden.
31. Thau. Geef haar van de vrucht harer handen, en laat haar werken haar prijzen in de poorten.

  Proverbs (31/31)