SongOfSongs 1/8   

غزلهای زیبای سلیمان. .1
مرا با لبانت ببوس، زیرا محبت تو گواراتر از شراب است. .2
عطر بدن تو خوشبو است. نام تو رایحۀ مطبوعی را به مشام می رساند و دوشیزگان مفتون تو می شوند. .3
بیا با هم از اینجا برویم. تو سلطان قلمرو دلم باش و مرا به عجله ببر تا با هم خوش باشیم، زیرا محبت تو خوشتر از شراب است و همگی از دل و جان شیفته و شیدای تو هستند. .4
ای دختران اورشلیم، من سیاه و مانند خیمه های قیدار و همچون پرده های زرین سلیمان زیبا و قشنگ هستم. .5
بخاطری که سیاه هستم این چنین به من نگاه نکنید، زیرا آفتاب مرا سوختانده است. برادرانم بر من خشمگین بودند و مرا به نگهبانی تاکستانها گماشته اند. ولی من وقت نداشتم که از تاکستان خود مراقبت کنم. .6
ای آنکه روح و روان من مفتون تو است، به من بگو که رمه ات را کجا می چرانی؟ هنگام ظهر گوسفندانت را کجا می خوابانی؟ چرا به جستجوی تو در بین گله های دوستانت بروم؟ .7
ای سرخیل خوبان جهان، اگر نمی دانی، رد گله را تعقیب کن و بزغاله هایت را در کنار خیمه های چوپانها بچران. .8
محبوب من، تو همچون مادیانهای عرادۀ فرعون زیبا و دل آرا هستی. .9
گیسوان تو رخساره هایت را می آرایند و مانند جواهر زینت گردنت هستند. .10
ما برایت زنجیرهای طلا با دکمه های نقره می سازیم. .11
پادشاه من بر بستر خود آرمیده و از بوی عطر دلپذیر من سرمست شده است. .12
محبوب من در آغوشم بسان مُر، عطر خوشبو دارد. .13
معشوق من مانند گلهای وحشی است که در تاکستان عین جدی می شگفند. .14
ای محبوب من چقدر قشنگ هستی. تو بسان کبوتران زیبا و خوشنما هستی. .15
ای دلربای من، تو واقعاً شیرین و مقبول هستی. چمن سبز بستر ما است .16
و درختان سرو و صنوبر سایبان ما اند. .17

      SongOfSongs 1/8