Psalms 98/150   

برای خداوند سرود تازه ای بسرائید، زیرا کارهای شگفت انگیز کرده است. دست راست و بازوی مقدس او، او را پیروز ساخته است. .1
خداوند نجات را اعلام کرده و عدالت خود را به امت ها آشکار کرده است. .2
رحمت و امانت خود را با قوم اسرائیل به یاد آورد. همۀ اقصای زمین دیدند که خدای ما نجات داد. .3
ای تمامی زمین، آواز شادمانی را برای خداوند بلند کنید. با فریاد خوشی و نوای نشاط انگیز، او را ستایش نمائید. .4
برای خداوند با نوای چنگ بسرائید، با نوای چنگ سرود بخوانید. .5
با آواز شیپورها و شاخ قوچ به حضور خداوند، پادشاه آواز شادمانی را بلند کنید. .6
بحر و تمام موجودات آن به خروش آید، جهان و ساکنین آن خوشی کنند. .7
امواج دریا کف بزنند و کوهها با هم ترنم نمایند، .8
به حضور خداوند زیرا که می آید، زیرا که برای داوری جهان می آید. او جهان را به انصاف و قوم ها را با راستی داوری خواهد کرد. .9

  Psalms 98/150